Evaluatie: Drie jaar CD&V en N-VA in Berlaar

Het is 2022. Drie jaar geleden legde de gemeenteraad in Berlaar de eed af, net zoals het schepencollege. We zijn dus halverwege de bestuursperiode van 2019 en 2024; tijd voor een grondige evaluatie van 3 jaar CD&V en N-VA. In dit artikel vind je een persoonlijke reflectie van onze Groen-raadsleden Brend Van Ransbeeck en Koen Kerremans, alsook een overzichtje van de uitgevoerde en niet-uitgevoerde punten van het Berlaarse bestuursakkoord. Welke score krijgt het bestuur op dit moment en maken ze hun beloftes waar? Je lees het hier.

Je kan het bestuursakkoord van Berlaar hier alvast nalezen.

We vallen meteen met de deur in huis, omdat we je niet in spanning willen houden. Op basis van de gemaakte beloftes en de intussen uitgevoerde punten, krijgt de coalitie CD&V en N-VA op dit moment een score van …%. Dit is niet goed en er is dus nog enorm veel werk aan de winkel.

Algemene reflectie Brend Van Ransbeeck: "Same shit as usual, de oude bestuurscultuur zet zit voort"

Dat het voorzetten van de aloude CD&V en N-VA-coalitie geen trendbreuk zou zijn, stond in de sterren geschreven. Ik heb als jonge Berlaarnaar namelijk niets anders gekend: een te voorzichtige en oude bestuurscultuur waarbij “stilstand” de rode draad vormt. Het gevoel dat de politiek in Berlaar te weinig kansen greep en haar potentieel niet gebruikte, vormt namelijk de drijfveer in mijn engagement.

Maar er was even hoop. Vlak voor en na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, toen we naast een bestuursdeelname grepen, leek het er op dat de nieuwe coalitie een groener beleid zou voeren. Het bestuursakkoord en de gemaakte groene verkiezingsbeloftes door alle partijen wezen alleszins in die richting. Helaas kunnen we na drie jaar vaststellen dat het opnieuw “the same shit as usual” is. De grijze passieve imago’s van Joachim Coens en Jan Jambon worden vandaag mooi weerspiegeld in de figuren van Walter Horemans en Jan Hendrickx in Berlaar.

Maar, zoals altijd, zal de verkiezingsmotor het laatste jaar voor de verkiezingen op gang komen. En zal er uitgepakt worden met “de grootse projecten” die het schepencollege gerealiseerd. Een nieuw gemeentehuis dat al … miljoen euro gekost heeft en waarvan de eerste steen nog niet gelegd is. Of een nieuwe sporthal op de Doelvelden dat geen enkele meerwaarde biedt tegenover de huidige sporthal ‘t Stapveld? Of het 20ste nieuwbouwproject waarbij elke vierkante meter wordt volgebouwd, ten koste van onze Berlaarse gemeenschap? Prestigeprojecten alom. Zo gaat dat in Berlaar.


- Oude en traditionele bestuurscultuur: Vergunningenbeleid dat niet veranderd is tegenover vroeger (willekeur, vriendjespolitiek, macht - cfr. overkapping petanqueclub); selectieprocedures bij aanwervingen van personeel die intentioneel gestuurd worden (voorbeeld Murat, mijn moeder); informatie die doelbewust achtergehouden wordt (kostenplaatje renovatie 't Stapveld)

Mobiliteit en openbare werken: too little, too late. Fijn dat er steeds meer geluisterd wordt naar onze Berlaarnaren en mobiliteitsproblemen probeert op te lossen, maar de opgelopen schade van de voorbije decennia is moeilijk weg te werken. Bovendien blijven de belangrijkste dossiers buiten schot, denk maar aan een grondige analyse van de StationsstraatMaar we hebben impact, en niet meer fokken met Berlaarnaren en sociale media. Het e-loket een enorme verbeteringen, omdat Berlaarnaren rechtstreeks meldingen en problemen kunnen doorspelen naar de administratie.


Algemene reflectie Koen Kerremans:Het volledige overzicht van de analyse kan je vinden via deze webpagina. Hieronder vind je een schematisch overzicht per thema.

Bestuursakkoord 2019-2025

 

Sociaal beleid

1. Een Sociaal Zorgplan: goed doordacht en coherent plan met een focus op mentale gezondheid en eenzaamheid. Binnen dit traject wordt ook de werking van een nieuw “dienstencentrum” bekeken en ondersteund.
2. De “één-loketfunctie” werkt drempelverlagend. Hier moet een uitgebreid informatie- en documentatieaanbod over alle sociale en dienstverlenende instellingen gecentraliseerd worden en ter beschikking liggen. Ook informatie rond sociale huisvesting, bouwen en verbouwen, serviceflats, premies e.d zullen geraadpleegd kunnen worden.
3. Verdere samenwerking met Woonwinkel IGEMO voor het lokaal woningbeleid.
4. Een sterk onthaal- en integratiebeleid voor nieuwe inwoners van buitenlandse afkomst. We organiseren lokale gemeenschapsvormende initiatieven zoals extra taallessen en geven subsidies aan verenigingen of projecten die de sociale mobiliteit in onze gemeente verhogen.
5. De sociale dienst werkt mee aan een arbeidstrajectbegeleiding. Zij die geen inspanningen doen kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.
6. Het NAC (Nieuw Administratief Centrum) zal de samenwerking tussen de gemeentelijke overheid en het OCMW verder versterken, uitbouwen en optimaliseren.
7. Sociale Uitpas verder doorvoeren. Zo krijgen mensen in (kans)armoede de mogelijkheid om te participeren aan het lokale vrijetijdsaanbod.
8. Het voorkomen en het aanpakken van armoede verdient alle aandacht. Het bestuur streeft naar meer huisbezoeken op basis van eigen informatie of informatie van derden. Hiervoor worden de nodige contacten gelegd en netwerken uitgebouwd.
9. De uitbreiding van de thuiszorginitiatieven. Ouderen willen meestal zo lang mogelijk in hun bekende huiselijke sfeer vertoeven. Het bestuur onderzoekt hoe deze steeds grotere vraag beantwoord kan worden.
10. AED-toestellen voorzien op de nog ontbrekende plaatsen in het dorp. Samenaankoop via Farys drukt de kost.
11. Berlaar voorziet een volledig geïnstalleerde noodwoning die bij een eventuele ramp kan ingeschakeld worden.

Het nieuwe gemeentehuis (NAC) wordt wellicht niet meer deze bestuursperiode uitgevoerd.

Over de evaluatie van het Sociaal Beleid in Berlaar, verwijzen we graag door naar de evaluatie door Glenn Vaes en de Nota Sociaal Berlaar.

Schriftelijke vraag over het Sociaal Zorgplan, de samenwerking met de Woonwinkel IGEMO, over de Sociale Uitpas,

Uitgevoerd: (AED-toestellen
In uitvoering: (noodwoning, NAC)
Niet uitgevoerd:

Gezondheid

1. Concrete sensibiliserende acties naar drugs- en alcoholpreventie, de herziening van het alcoholcharter voor alle leeftijden, ondersteuning van de acties: “Veilig naar huis na fuiven” en “Nog tijd zat voor alcohol”, i.s.m. de Jeugdraad.
2. Ondersteuning van rookstopinitiatieven en gehoorbeschermingsinitiatieven
3. Promoten van gezonde voeding en beweging in samenwerking met LOGO.
4. Bestaande kankeracties sensibiliseren: de Mammobiel in Berlaar en de ondersteuning van plantjesverkoop voor “Kom op tegen
Kanker” blijven bestaan.
5. Sensibilisering rond gezonde binnenlucht in de klassen (i.s.m. LOGO).
6. Inrichten van de EHBO-cursus voor de leerlingen van het 6de leerjaar.
7. Samenwerking met het OCMW over gezondheid, specifiek over geestelijke gezondheid, valpreventie, gezonde voeding.

We hebben tot op heden niets opgevangen op vlak van sensibiliserende acties naar drugs- en alcoholpreventie, noch over de herziening van het alcoholcharter en de andere opgelijste acties. Promoten van gezonde voeding en beweging, daar hebben we geen initiatieven rond gezien.

Schriftelijke vraag over de EHBO-cursus voor de leerlingen van het 6de leerjaar.

Uitgevoerd: 
In uitvoering:
Niet uitgevoerd:

Toerisme

1. Er zal bij Toerisme Vlaanderen en TPA gelobbyd worden om in een ruim kader, met de buurgemeenten, het toeristisch aanbod alsook het cultureel erfgoed van Berlaar in kaart te brengen via de nieuwe media zoals QR’s.
2. De bestaande wandel- en fietsroutes worden onderhouden. Ieder jaar wordt er een nieuwe trage weg gerealiseerd.
3. Waar mogelijk worden er picknickplaatsen langsheen wandel- en fietspaden voorzien.
4. De landbouwraad wordt nieuw leven ingeblazen. Van hieruit worden nieuwe initiatieven verwacht.
5. Via de verschillende raden doen we een oproep om toeristische Berlaarse Gidsen aan te trekken en kenbaar te maken.

Op vlak van toerisme scoort Berlaar niet goed. Er zijn geen culturele of toeristische wandelingen - behalve het aanbod van de provinciale toeristische dienst en privé-initiatieven vanuit het Berlaarse verenigingsleven - en de Berlaarse toeristische troeven worden niet tot te beperkt uitgespeeld. We hebben geen weet van campagnes of acties om onze gemeente op de kaart te zetten. Op vlak van trage wegen is het aanbod nog te beperkt. De landbouwraad is niet opgericht.

Schriftelijke vraag over de nieuw-geopende trage wegen en picknickplaatsen.

Uitgevoerd: 
In uitvoering:
Niet uitgevoerd: (landbouwraad, gidsen, trage wegen, TPA)

Lokale economie

1. Detailhandelsplan verder optimaliseren.
2. Ambachtszone De Hutten verder ontwikkelen.
3. Opstellen en promoten van streekproducten in samenwerking met de omliggende gemeenten.
4. Aanwijzen van ambtenaar(aanspreekpunt) voor economie.
5. Bevorderen samenwerking en overleg met ZOB/UNIZO, de provinciale en Vlaamse overheid.
6. Oprichten bedrijfsforum voor uitwisseling tussen ondernemers en bestuur.
7. Stimuli versterken voor huidige en nieuwe ondernemers.

Het detailhandelplan van de N10 wordt in samenwerking met de Provincie Antwerpen uitgewerkt. KMO-zone de Hutten is volledig ontwikkeld. Streekproducten worden niet gepromoot in Berlaar.

Uitgevoerd: 
In uitvoering:
Niet uitgevoerd:

Huisvesting

1. Kleine verbouwings- en renovatieprojecten moeten alternatieve woonvormen mogelijk maken (vb. senioren op het gelijkvloers en jongerenflats op de verdiepingen) in een wettelijk kader (kangoeroewoning).
2. Door het creatief omspringen met het huisvestingsbeleid, willen we de woningen betaalbaar houden voor onze inwoners. Dit moet jonge gezinnen de kans geven in Berlaar te blijven wonen.
3. Onderzoek naar het aansnijden van bestaande woonuitbreidingsgebieden.
4. Zonnige Kempen en/of Kleine Landeigendom zorgen voor meer extra sociale woningen (huur/koop).

Berlaar zet niet in op alternatieve woonvormen, zo blijkt uit een mondelinge vraag van Groen Berlaar met de vraag of de gemeente kleinschalige woningen wil promoten.

Uitgevoerd: 
In uitvoering:
Niet uitgevoerd:

Openbare Werken

1. Een Berlaars Wegenplan: kaart met aanduidingen van welke straten een heraanleg wegdek, nieuwe riolering, nieuwe fiets- of voetpaden en nieuwe ondergrondse nutsleidingen krijgen. Dit wegenplan wordt beschikbaar gemaakt voor de burger en bedrijven waar zij de realisatiegraad en stand van het project volgen.
2. De aansluitingsgraad tot het RWZInetwerk wordt in samenspraak met de hogere overheden en andere waterspelers zoals PIDPA en Aquafin verhoogd in kader van de Waterrichtlijn Water 2027 van Europa.
3. Een degelijk voet- en fietspadenbeleid wordt uitgewerkt, met bijzondere aandacht voor het centrum en de schoolroutes.
4. De gemeentelijke gebouwen worden onderhouden, zowel preventief als herstellend.
5. Het project Pastorijstraat en kerkomgeving wordt uitgevoerd.
6. Het project Kardinaal Cardijnplein en omgeving worden uitgevoerd.
7. Het project fase II marktomgeving wordt verder uitgetekend.
8. Berlaarhof wordt gerenoveerd en krijgt een sociaal project op haar domein. Het park zal een bewegings- en belevingspark worden.
9. Het park achter de kerk van Berlaar-Heikant proberen we open te stellen voor het publiek na een grondige opfrisbeurt.

De Kaderrichtlijn Water 2027 zal niet gehaald worden, volgens het gemeentebestuur. We zouden volgens de huidige planning stranden op ...% rioleringsgraad in 2027.

Uitgevoerd: 
In uitvoering:
Niet uitgevoerd:

Mobiliteit

1. Een mobiliteitsplan voor héél Berlaar gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en een mobiliteitswedstrijd voor universiteiten en hogescholen.
2. Een uitgebreid fietsnetwerk.
3. Sterk Openbaar Vervoer in een nieuwe vervoersregio.
4. Aanleggen van bijkomende fiets- en voetpaden met groene afscheiding waar mogelijk.
5. Ontmoedigen van sluipverkeer door herinrichting van sommige wegen, op basis van metingen en analyses van de verkeersstromen.
6. De uitwerking van een duurzaam parkeerbeleid dat rekening houdt met alle weggebruikers. In nauw overleg met de lokale supermarkten zorgen we ervoor dat er minder openbaar domein gebruikt zal worden voor parkeren. Er zijn voldoende parkings in het centrumgebied van de Berlaarse kernen. Op die manier wordt het openbare domein ontlast zodat er meer ruimte is voor groen in de kern.
7. Trage wegen : concrete prioriteiten voor 2019 zijn het oplossen van de knelpunten. Er wordt een billijk doch correct “trage
wegenbeleid” uitgetekend zodat ontsluiting van groen- en natuurgebieden, recreatieve mogelijkheden en zachte mobiliteit verder wordt verbeterd.
8. Extra verlichting en signalisatie aan zebrapaden.
9. Verdere uitbouw van de led-signalisatie, verkeersborden en snelheidsremmende maatregelen.
10. We engageren ons om het SAFE-charter te ondertekenen en de acties na te komen.
11. Bij heraanleg bekijken we de toegankelijkheid (INTER) van voetpaden voor rolstoelgebruikers en rollators en kinderwagens.
12. Initiatieven tot deelmobiliteit worden onderzocht en voorbereid.

Er is geen geüpdatet mobiliteitsplan in Berlaar opgemaakt deze bestuursperiode. Een sterk openbaar vervoer is relatief, hoewel de buslijn 297 behouden blijft (mits een aangepaste busroute). Ondanks de inspanningen van het gemeentebestuur wat het vernieuwen van voet- en fietspaden betreft, blijven talloze pijnpunten een doorn in het oog van onze Berlaarnaren.

Een samenwerkingsovereenkomst met autodelen.net is officieel goedgekeurd, maar we wachten nog op initiatieven om (elektrische) deelwagens te voorzien in onze gemeente. De heraanleg van de Markt en grote nieuwbouwprojecten kunnen kansen bieden.

 

Uitgevoerd: 
In uitvoering:
Niet uitgevoerd:

Open ruimte / verdichting

1. Verstandig verdichten: geen nieuwe woongebieden buiten de kern maar uitbreiding van bestaande verkavelingen op maat van Berlaar, Gestel en Heikant.
2. Slecht gelegen en niet-ingevulde bouwgronden herbestemmen we tot open ruimte.
3. We leggen nieuwe groene open ruimte in publieke en private ontwikkelingen op die zorgen voor natuurverweving & ontsnippering. Bijvoorbeeld: groene corridors waarop fiets- en wandelwegen kunnen worden aangelegd.
4. We zetten in op compacter bouwen en laten meer woonvormen toe die de sociale cohesie en mix verbeteren.
5. We passen de bouwhoogte aan om de inname van bouwoppervlakte te beperken.
6. We bewaken het landelijke karakter van Berlaar met een beeldkwaliteitsplan waarbij grotere en complexere projecten een kwaliteitstoets moeten doorstaan waarbij zij zelf instaan voor de kosten hiervan.
7. De nieuwe Berlaarse visienota zal gebruikt worden om bij bouwprojecten de nodige parkeerplaatsen te voorzien.

 

Uitgevoerd: 
In uitvoering:
Niet uitgevoerd:

Natuur en klimaat

1. Een hemelwater- en droogteplan voor de gehele gemeente i.s.m. de provinciale overheid.
2. Bij herinrichtingen van wijken voorzien van waterinfiltratiebekkens, wadi’s en speelzones met infiltratie. We leggen voorwaarden op voor het hergebruik en infiltratie van hemelwater.
3. We maken overdekte of ingebuisde waterlopen terug open en richten creatief in. We versterken ook de ecologische functie van de waterloop als blauwe aders doorheen de bebouwde omgeving en als drager van leven.
4. We geven meer ruimte voor water en beletten woningbouw in overstromingsgevoelige gebieden.

 

Uitgevoerd: 
In uitvoering:
Niet uitgevoerd:

Ruimte voor groen en energie

1. We planten nieuwe bossen aan in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland bosgroep Antwerpen Zuid en Natuurpunt. Het streefdoel is 1 extra boom per legislatuur per inwoner. De gronden dienen niet allemaal aangeworven te worden, maar we zetten burgers er toe aan om privégronden te bebossen (cf. werking bosgroep).
2. Groene corridors waarop fiets- en wandelwegen worden voorzien & die kunnen dienen als natuurverbindingselementen.
3. Vernieuwing en aanleg van kleine parkjes & groene speeltuinen per wijk.
4. Bermen en plantsoenen inrichten met streekeigen planten.
5. Afvalbeleid: de gemeente geeft het goede voorbeeld door intern het afval selectief in te zamelen en de gemeentelijke diensten, scholen, burgers en verenigingen te sensibiliseren. Projecten zoals Vlaanderen Circulair vinden hun weg tot bij ons.
6. Zwerfvuilacties: om onze jeugdbewegingen en scholen te ondersteunen gaan we een financiële bijdrage voorzien voor zij die zwerfvuilacties organiseren. We nemen deel aan acties georganiseerd door o.a. IVAREM en IGEMO. We overwegen de aankoop en plaatsing van verplaatsbare camera’s om het zwerfvuilprobleem tegen te gaan.
7. Energielandschappen: in samenwerking met de andere overheden wordt er gewerkt aan een geïntegreerd verhaal over hernieuwbare energie. Het eigen patrimonium wordt vooral beheerd vanuit het principe ‘de groenste kWh is de niet gebruikte kWh’.
8. Burgemeestersconvenant verderzetten met o.m. het project See2do (bijvoorbeeld: de thermoscan in wijken organiseren).

 

Uitgevoerd: 
In uitvoering:
Niet uitgevoerd:

Senioren

1. Het bestuur zoekt actief naar vrijwilligers voor uitbreiding van de seniorenraad.
2. Het bestuur zal senioren die interesse hebben betrekken bij gemeentelijke initiatieven.
3. De seniorenraad stelt een jaarplan op (met iedere raad een update) op basis van de specifieke noden en criteria gesteld door het
bestuur: o.a. gedifferentieerd aanbod gezien de brede leeftijdsgroep, eenzaamheid, mobiliteit & veiligheid, digitale opvoeding,
seniorensport, zorgnoden, inzetten van vrijwilligers, gezamenlijke activiteiten met de jeugd.
4. Communicatie (blad & website) over het seniorenaanbod in de gemeente i.s.m. seniorenraad en dienstencentrum.
5. Medioren (jonggepensioneerden) en senioren worden uitgenodigd actief bij te dragen aan initiatieven zoals buitenschoolse en naschoolse opvang, kennisoverdracht rond tuin en groen, gezelschap houden, voorlezen en andere.
6. Oudere inwoners mogen niet sociaal geïsoleerd geraken. Initiatieven om sociaal isolement te voorkomen of op te heffen worden besproken met de seniorenraad en alle betrokken partners.
7. Rond het thema “seniorensport” zal er eerst een rondvraag georganiseerd worden in overleg met de seniorenraad, de sportraad en de welzijnsraadsraad. Vervolgens zal er een specifiek sportbeleid voor senioren voorgesteld worden.
8. Nood aan poets- en boodschappendienst voor minder mobiele senioren moet steeds van nabij opgevolgd worden.

 

Uitgevoerd: 
In uitvoering:
Niet uitgevoerd:

Gezin & kinderopvang

1. De buitenschoolse kinderopvang (IBO) is een partner van het Huis van het Kind waarin gestreefd wordt naar een ondersteunend opvoedingsbeleid van jonge gezinnen en hun kinderen.
2. Het LOK is een overlegplatform waar de lokale afspraken worden gemaakt over de opvang van kinderen en is tevens organisator van een jaarlijkse vormingsavond.
3. Verbetering van de infrastructuur d.m.v. renovatie van de BKO Heikant.

 

Uitgevoerd: 
In uitvoering:
Niet uitgevoerd:

Landbouw

1. De land- en tuinbouwers krijgen maximale kansen tot inspraak via de landbouwraad.
2. De raad zal samengeroepen worden als er een relevante agenda is of op vraag van het bestuur naar advies rond bepaalde dossiers en dit zo vaak als noodzakelijk.
3. De landbouwers, via de landbouwraad, voldoende inspraak geven rond grondgebonden en planologische zaken.
4. “Fair-trade” ondersteuning voor de inlandse land- en tuinbouwproducten. Bij voorkeur ondersteuning van de korte keten.
5. Maximale ondersteuning bij land- en tuinbouwschadedossiers en de afhandeling ervan.

 

Uitgevoerd: 
In uitvoering:
Niet uitgevoerd:

Digitalisering

1. Realiseren van een e-loket voor digitale dienstverlening waar de burger, bedrijf en zelfstandige snel met zijn/haar e-ID de nodige documenten kan ophalen.
2. IT-dienst: overzicht samenstellen van huidige systemen, samenwerking met derden voor onderhoud alsook opleiding medewerkers, updating en uitbreidingsplan voor systemen.
3. Routinezaken informatiseren zodat door de burger/ondernemer gevraagde dienst sneller wordt verleend. Op middellange termijn ervoor zorgen dat de burger voor de meeste aanvragen zowel digitaal als op papier terecht kunnen bij de gemeentelijke diensten.
4. Een app voor Berlaar waarbij ingezet wordt op nabije communicatie, dienstverlening, evenementenkalender, pushmeldingen bij noodsituaties, … .

 

Uitgevoerd: 
In uitvoering:
Niet uitgevoerd:

 

 

Van de in totaal ... actiepunten zijn er ... (of ...%) uitgevoerd, ... (of ...%) in uitwerkingsfase en zijn ... (of ...%) niet uitgevoerd.

 

 

 

 

CD&V

"Koning fiets"

>> In de Smidstraat, Legrellestraat en Itegembaan vernieuwden we de fietspaden.


>> De Pastorijstraat, Hemelshoek, Markt en het eerste deel van de Itegembaan pakken we aan.

>> De fiets-o-strade naast de spoorweg Lier-Berlaar-Aarschot en een gescheiden fietspad op de N10 komen er. Het drukke        kruispunt van de Smidstraat - Aarschotsebaan krijgt slimme verkeerslichten.

>> De verkeersas Markt-Dorpsstraat-Stationsstraat maken we verkeersveiliger door uitbreiding van de "zone 30".

>> Betere fietssuggestiestroken en fietsstraten bieden de fietser meer comfort. Oversteekplaatsen voor fietsers worden beter aangeduid.

>> Het wandel - en fietspadennetwerk in Berlaar kan nog functioneler. Door elk jaar een nieuwe trage weg open te stellen wordt ons groen toegankelijker.

>> Fietsen wordt extra aangemoedigd met de opmaak van een fietsparkeerplan en het actualiseren van schoolfietsroutes.

>> Ook voetpaden verdienen onze aandacht. We maken deze rolstoel -en kinderwagen vriendelijker. We vernieuwden reeds de voetpaden van de Liersesteenweg, Legrellestraat, Smidstraat, Pastoor Haemelsstraat, Anjerstraat en Kapellebaan.

>> Bij de geplande herinrichting van de Pastorijstraat, Marktomgeving en Kardinaal Cardijnplein staat de voetganger centraal.

Landelijk karakter

>> Open ruimten moeten we vrijwaren met aandacht voor landbouw en natuur.

>> Een nieuwe bouwcode en een erfgoedplan worden verder uitgewerkt om appartemetisering tegen te gaan en waar het kan in te perken. Oude gebouwen die beeldbepalend zijn voor onze gemeente worden zoveel mogelijk gespaard.

>> Anderzijds willen we creatieve bouwprojecten zelf mee-regisseren en zorgen dan de woningprijzen in de hand gehouden worden. De Vlaamse bouwmeester reikt ons alvast de hand ...

>> De winkelkern dient versterkt te worden en waar winkels zijn moeten winkels blijven. Een dynamische middenstand blijft de inzet voor een bruisende gemeente.  Starters worden beloond.  Parkeerplaatsen en fietsparkings ondersteunen het winkelgebeuren en zorgen dat kopers er vlot geraken. Communicatie bij grotere werken wordt een speerpunt.

Berlaar bruist

>> Jonge gezinnen hebben nood aan meer speelruimte en verzorgde speelpleintjes.  Ons speel-linten-plan zal klein Berlaar doen ravotten op allerlei geheime plekjes in ons dorp.

>> Het jeugdhuis draait intussen op volle toeren. Ze verdienen dan ook nog meer aandacht en een vaste ruimte om te vertoeven, te chillen en te feesten....

>> Het sportmasterplan wordt uitgevoerd op de "Doelvelden" met de nieuwe sport -en evenementenhal als blikvanger.

>> Voor onze senioren, die talrijker worden door de stijgende verzilvering, zetten we extra in de laatste jaren. Week van de senior, seniorenreis -en feest zijn toppers geworden op het agenda. 2 Nieuwe private rusthuizen zijn zopas geopend en zorgen dat de oude dag in onze gemeente verzekerd is. Daarnaast verdienen mantelzorgers op alle gebied onze steun.

>> Berlaar heeft een rijk verenigingsleven. Ondersteunen blijft zeker de boodschap.  De bouw -en renovatiesubsidie zal verder aangesproken kunnen worden.

Berlaar bruist de laatste jaren en dat willen we zeker zo houden !
* Balder zingt en danst
* De muzikale tuinen
* De Zomers van Balder
* Heikermis
* Tijd voor creativiteit
* Guldensporenviering
* Middeleeuws Quondam
* Kokkina Colora
* De fijne nieuwjaarsreceptie 
* De sfeervolle nieuwe kerstmarkt
Deze activiteiten doen Berlaar leven, ze verdienen alle steun!
Het brengt immers leven in de brouwerij. 

Projecten in de steigers

Berlaar is financieel gezond! We houden de vinger op de knip, maar geven tegelijk investeringen alle kansen.

>> Bouw van 60 nieuwe sociale woningen in Balderdorp en op Heikant (site Maricollen)

>> ontwikkeling van het dorpshart ( Pastorijstraat, Ballaarweg, Markt -en kerkomgeving ) en de pomp ....ze komt!

>> Restauratie Sint-Pieterskerk

>> Speelplein "Kriebels" wordt een avonturenspeeltuin met natuurelementen

>> Verdere uitwerking van het landschapsbeheersplan voor Gestel met aandacht voor de vroegere bomenrijen

>> Uitbreiden van bos met jaarlijkse aanplant van talrijke inheemse bomen

>> Inzet om ieder jaar één extra trage verbinding of kerkweg te openen

>> Bouw van het nieuw administratief centrum ( NAC ) met ruime fietsenstallingen en groene parking

>> Uitbouw van een dienstencentrum voor senioren

>> Mee durven investeren in ondergrondse parkingprojecten om meer groen en "koning fiets" kansen te geven

>> Restauratie van het oude gemeentehuis met pui en kiosk

>> Kardinaal Carijnplein en Heideroosstraat krijgen een nieuw kleedje en zullen de kern van de Hei versterken en verfraaien

>> Ontwikkeling van het bedrijventerrein "De Hutten" ( Aarschotsebaan ) voor ambacht en herlokalisatie van Berlaarse bedrijven

 

N-VA

Omgeving & milieu

Nieuwe bossen aanplanten

Groene corridors met fiets- en wandelwegen

Investeren in aankoop van bos en natuur, in samenspraak met natuurverenigingen voor onderhoud

Aanleggen van kleine parkjes en groene speeltuinen per wijk

Bermen en plantsoenen met streekplanten

Realisatie natuurgebieden over gemeentegrenzen heen

Een landschapspark voor Berlaar

 

Hemelwaterplan opstellen

Voorwaarden opleggen voor hergebruik hemelwater en herinrichtingen van wijken

Premie groendaken en/of hemelwaterputten

Voldoende plaats voor waterlopen en ruimte vrijmaken voor de natuurlijke zomer -en winterbedding van rivieren

Overdekte of ingebuisde waterlopen opmaken en creatief inrichten

Waterloop als blauwe aders doorheen de bebouwde omgeving en als drager van leven

Meer ruimte voor water en woningbouw beletten in overstromingsgevoelige gebieden

 

Verstandig verdichten

Slecht gelegen en niet-ingevulde bouwgronden herbestemmen tot open ruimte

Natuurverweving en ontsnippering door nieuwe groene open ruimte in publieke en private ontwikkelingen

Compacter bouwen en meerdere woonvormen

Bouwhoogte aanpassen om inname bouwoppervlakte te beperken

Beeldkwaliteitsplan

Resultaten bouwmeesterscan integreren in nieuw ruimtelijk beleid

 

Sociaal Beleid

UiTPAS-systeem verder doorvoeren

Zorgplan uitwerken

Sterke integratie

 

Sport & Recreatie

Multifunctionele zaal, "mogelijk op de Doelvelden".

Jeugdhuis vaste locatie

Finse piste en een degelijk uitgeruste sporthal

Meer speelpleinen

Seniorenaanbod

 

Smart City - Economie 4.0

Gemeentelijke app

Participatie

Digitale dienstverlening

Ondernemingsloket

Lagere gemeentebelasting

Duurzame economie, laadinfra voor elektrische voertuigen

 

Mobiliteit

Aanleg fietsostrade F104 Lier-Berlaar-Heist

Ontwerpwedstrijd nieuw mobiliteitsplan Berlaar

STOPP-principe promoten

Bovenlokaal fietsnetwerk en trage wegennetwerk uitbreiden, promoten en optimaliseren

Sterk openbaar vervoer

Gescheiden fietspaden met groenstrook

Inzetten op autodelen en fietsdelen met mogelijk (elektrisch) wagen-en fietspark.