Evaluatie: 2 jaar Nota Sociaal Berlaar door Glenn Vaes

Evaluatie: 2 jaar Nota Sociaal Berlaar door Glenn Vaes

Glenn Vaes, voormalig lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst voor Groen in Berlaar, maakte in maart 2019 de Nota Sociaal Berlaar op om het sociale beleid vorm te geven. In deze nota stonden enkele doelstellingen opgesomd waaronder het terugdringen van armoede, sterke en toegankelijke sociale dienstverlening en een sociale reflex in elk beleidsdomein. Twee jaar na publicatie stellen we een evaluatie op.

Berlaar heeft nog heel wat werk op de plank wat betreft het sociaal beleid. Groen Berlaar lanceerde twee jaar geleden de nota sociaal beleid. Tijd voor een evaluatie, bijna halfweg de legislatuur.  

  • Een integrale werking

 

"Maak een sociale reflex in elk beleidsdomein. Denk steeds aan mensen in armoede, personen met een beperking, mensen met migratie-achtergrond enzovoort. Dat voor zowel ruimtelijke ordening, mobiliteit, cultuur, milieu en nog veel meer."

Er zijn stappen in de goede richting Berlaar heeft er een mooi park bij als ontmoetingsplek en met Villavip kreeg Berlaarhof een sociale herbestemming. Toch zijn er nog heel wat werkpunten. We houden het gemeentebestuur eraan om deze sociale reflex te maken bij toekomstige projecten zoals de vernieuwing van de dorpskern, de nieuwe sporthal, aanpassing oude sporthalsite enz.


  • Een sterke en toegankelijke sociale dienstverlening

"Een pro-actieve dienstverlening laat onze Berlaarnaren weten waar zij recht op hebben. Zorgconsulenten kunnen deze rol opnemen."

Zorgconsulenten zijn er niet. De maatschappelijk werkers hebben het momenteel extra druk door bijkomende taken omwille van de coronacrisis. Bovendien moeten ze bijna al hun taken van thuis uit uitvoeren. Dat maakt hulpverlenen en pro-actief werken erg moeilijk. Het bestuur kan deze periode alvast gebruiken om de hulpverlening te hertekenen voor als het leven weer volledig herneemt. De nasleep zal zich immers nog lang laten voelen. Pro-actieve dienstverlening zal dan ook een enorm belangrijke rol spelen.  

"Het kleinere Berlaar kan echter niet alle hulp aanbieden. Daarom is een sterk hulpverleningsnetwerk nodig in de regio."

Berlaar is lid van de recent opgerichte regionale welzijnskoepel Rivierenland. Een stap in de goede richting. We hopen dat hier snel concrete initiatieven uit voort zullen komen die het sociaal beleid in Berlaar ten goede komen. We vragen de meerderheid om hier sterk mee op in te zetten samen met de naburige gemeenten en belangen van Berlaar hier sterk te verdedigen.

 

  • Terugdringen van armoede

"In 2017 werd 5,5% van de kinderen in Berlaar geboren in een kansarm gezin  (Cijfers kind en gezin, 2018). In 2015 was dit nog maar 3,5%. Het cijfer stijgt elk jaar. Zet sterk in op de begeleiding van deze gezinnen en bouw het huis van het kind verder uit."

De armoedebarometer van 2020 toont dat kansarmoede in Berlaar in het algemeen stijgt. Er wordt dan ook een stijging verwacht van het kinderarmoede cijfer. Zeker aangezien ook de onderwijsarmoede in Berlaar sinds 2018 opnieuw gestegen is (Komafmetarmoede.be, 2020). Van terugdringen is momenteel geen sprake. We verwachten van het bestuur extra inspanningen zodat deze cijfers weer dalen.

Iedereen die hulp vraagt moet de kans krijgen om snel hulp te krijgen. In Berlaar is er een wachtlijst voor budget/schuldhulpverlening sinds 2014 (Omgevingsanalyse Berlaar, 2018). Een wachtlijst voor hulpverlening kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden. Het is duidelijk dat dit in Berlaar niet kortdurend meer is. Investeer in voldoende personeel zodat hulp gegarandeerd blijft.

De wachtlijst is voorlopig weggewerkt. De medewerkers verdienen een pluim want extra personeelsinzet is er niet gekomen. We verwachten van het bestuur dat zij dit monitoren zodat er nooit meer een wachtlijst hoeft te komen.

 

  • Berlaar, een thuis voor iedereen

"Een betaalbare en kwaliteitsvolle woning is een basisrecht voor iedereen. Investeren in sociaal wonen blijft noodzakelijk."

Het bestuur levert hier de nodige inspanningen en mocht een schouderklopje ontvangen van uit de Vlaamse regering. Dit juichen we toe.

"Berlaar heeft geen moderne, aangepaste noodwoning om mensen op te vangen die tijdelijk geen onderdak hebben. Investeer in een noodwoning zodat Berlaarnaren in een noodsituatie in hun eigen gemeente opgevangen kunnen worden."

Een noodwoning is er nog steeds niet. Ondertussen is er wel beslist om twee woningen aan te kopen die kunnen dienen als noodwoning of reservewoning, door de gemeenteraad. We hopen dat het gemeentebestuur er alles aan doet om deze snel af te werken, zodat Berlaar eindelijk over een noodwoning beschikt. 

"Berlaar heeft nood aan een laagdrempelig ontmoetings- of dienstencentrum voor alle Berlaarse burgers met extra inzet op (eenzame) senioren en armen."

Vooralsnog zijn er nog geen concrete plannen voor een volwaardig diensten- en ontmoetingscentrum. De corona-crisis toont het belang ervan echter nog meer aan door vele vereenzaamde senioren en alleenstaanden. We verwachten dat het bestuur actie onderneemt om hier eindelijk echt werk van te maken. Toekomstige projecten kunnen dit mogelijk maken. Bv. de site van het stapveld na verhuis naar de nieuwe sporthal.  

 

  • Een sterke signaal-en adviesfunctie

"Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) heeft het meeste zicht op de gevolgen van het gevoerde sociale beleid. De leden worden het meest geconfronteerd met de sociale problematieken in Berlaar. Het BCSD heeft ook een signaalfunctie."

De signaalfunctie wordt te weinig gebruikt. Dit zijn gemiste kansen om extra informatie te krijgen vooraleer beslissingen genomen worden, van mandatarissen met meer sociale expertise. Groen zal extra impulsen geven om vaker signalen te geven vanuit het BCSD naar het college en de raad.