Heraanleg Markt: “CD&V en N-VA spelen met de voeten van onze Berlaarnaren”

20 April 2022

Heraanleg Markt: “CD&V en N-VA spelen met de voeten van onze Berlaarnaren”

Koen Kerremans en Brend Van Ransbeeck, gemeenteraadsleden van Groen Berlaar, zijn niet te spreken over de wijzigingen en de manier waarop die doorgevoerd zijn aan het originele plan voor de heraanleg van de Berlaarse Marktomgeving. “Berlaarnaren hebben duidelijk gekozen voor een autoluwe en groene zone op het Marktplein. In het definitieve plan dat via een persconferentie werd voorgesteld, zijn er bijna geen elementen behouden van het originele plan. Schepen Willy Buellens heeft sterk gelobbyd voor meer parkeerplaatsen om de Berlaarse ondernemers niet tegen de borst te stoten. Zo is opnieuw een participatietraject in de prullenmand beland en speelt CD&V en N-VA met de voeten van onze Berlaarnaren,” aldus Groen. 

Het traject voor de heraanleg van de Markt is al een tijdje aan de gang. Vorig jaar werd een sterk en succesvol participatietraject op poten gezet. De honderden binnengekomen reacties en meningen waren zeer goed onderbouwd, maar ook duidelijk: Berlaarnaren kiezen voor fietsen en wandelen in een groene omgeving, want dat ontbreekt in onze gemeente. Ook de gemeenteraadsleden werden voor het eerst – op vraag van Groen – verenigde raadscommissies georganiseerd om de heraanleg van de Markt diepgaand te bespreken. Koen Kerremans (Groen): “Deze aanpak was nieuw en juichten we toe: voor het eerst werden we via een aparte vergadering bevraagd over een specifiek groot dossier. Dit konden we smaken, want normaliter werden zulke dossiers in het schepencollege besproken,” vertelt Koen Kerremans enthousiast. 

"Voor het eerst werden we via een aparte vergadering bevraagd over een specifiek groot dossier. Dit konden we smaken, want normaliter werden zulke dossiers in het schepencollege besproken." - Koen Kerremans

Participatietraject in de prullenmand 

“Het resultaat van het participatietraject was duidelijk: een belevingscentrum met een autoluwe strook tussen de Smidstraat en de kerk, een groene dries ter hoogte van de Poemp en weinig parkeerplekken op de Markt zelf. Nu stellen we vast dat er niets meer te bespeuren is van de originele plannen, de input van onze Berlaarnaren is helaas grotendeels verloren gegaan,” besluit raadslid Koen Kerremans. 

“Het schepencollege CD&V en N-VA was sterk begonnen met de aanpak van de heraanleg van de Marktomgeving,” vult Brend Van Ransbeeck aan. “Maar helaas hebben de schepenen opnieuw gekozen voor behoud en voorzichtigheid. Het participatietraject zelf was veelbelovend en lag volledig in lijn met onze Nota Participatief Berlaar. Maar het lijkt een maat voor niets geweest, het merendeel van de input is in de prullenmand beland. CD&V en N-VA spelen met de voeten van onze Berlaarnaren,” jammert het raadslid.

"Het participatietraject lijkt een maat voor niets geweest, het merendeel van de input is in de prullenmand beland. CD&V en N-VA spelen met de voeten van onze Berlaarnaren.” - Brend Van Ransbeeck

Bekendmaking plannen buiten de gemeenteraad om 

Niet alleen het inhoudelijke plan, maar ook de bekendmaking van het definitieve plan stoot op kritiek bij Groen. Brend Van Ransbeeck: “En dan hebben we nog niet gesproken over de bekendmaking van de plannen: rond de gemeenteraad om, via de pers en ter kennisneming in de commissie mobiliteit en openbare werken. Vele collega-raadsleden waren niet eens op de hoogte van het definitieve plan en mochten het horen via de pers, zo behandel je de oppositie niet”.

Bezwaarschriften

Volgens burgemeester Walter Horemans overdrijft Groen. “Het plan dat we goedkeurden, doet weinig afbraak aan de resultaten van het participatieproject. Maar als schepencollege mogen we niet enkel rekening houden met wie aan de bevraging deelnam. Zo bleven de ondernemers bijvoorbeeld hameren op de parkeerproblematiek en daar hebben we deels aan toegegeven.”

“Ik hoop inderdaad dat er uiteindelijk zeventig parkeerplaatsen in het centrum bijkomen. We voorzien alvast in een noodparking voor 95 auto’s achter het gemeentehuis. Maar wat zien we: zeven bewoners uit de Schoolstraat dienden hiertegen al een bezwaarschrift in. Bovendien is het toch wel net iemand van Groen die het protest mee orkestreert*. Mensen vragen dus minder parking op de Markt zelf, stellen voor om achter het gemeentehuis parkeerplaatsen in te richten, maar dienen er dan wel een klacht tegen in. Dat maakt ons project voor de handelaars wel héél onbetrouwbaar”, stelt burgemeester Horemans.

“Verder gaan we de parking van het oude postgebouw huren als noodparking, tenzij er uiteraard ook daar een bezwaar tegen wordt ingediend. Tot slot hebben we een mondeling akkoord om een stuk grond te kopen van de Delhaize. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de nieuwe winkel van Delhaize er komt. Ik hoop dat we al onze parkeerplannen kunnen realiseren, maar dat hangt jammer genoeg heel veel af van de goodwill van onze inwoners. Trouwens, als we over tien jaar vaststellen dat we nu te veel parkings hebben gecreëerd, dan kunnen we er op dat moment nog altijd hortensia’s planten”, besluit Walter Horemans.

Bron: Eigen persbericht en Gazet van Antwerpen van woensdag 20 april 2022 door Chris Van Rompaey

*Verduidelijking: één van de acht indieners van een bezwaarschrift tegen de parking in de Schoolstraat is lid van Groen Berlaar. Elke Berlaarnaar, ongeacht diens politieke voorkeur, religie, etnische achtergrond of andere demografische kenmerken, is vrij om te doen en laten wat hij of zij wil, en kan uit vrije wil optreden tegen een gemeentelijke beslissing wanneer het indruist tegen diens belangen. Als lokale partij hebben we geen bezwaarschrift ingediend. De claim van de burgemeester klopt dus niet en is onderdeel van een politiek spelletje waar wij niet aan wensen deel te nemen.

 

Onze reactie: Tijdens de GR van dinsdag stelde burgemeester Horemans dat bepaalde burgers van de buurt van de Schoolstraat en de site van de noodparking die voorzien wordt in functie van de heraanleg van het marktplein een reeks bezwaarschriften zou georkestreerd hebben en nog wel samen met Groen, de plaatselijke politieke afdeling. Wij spreken dat met klem tegen, dit is ronduit foutieve informatie. Namelijk beschikken wij over bewijzen dat het geviseerde lid van Groen NIET werd uitgenodigd door het gemeentebestuur om over de aanpassingen aan de plannen te praten. Het zijn de overige betrokken buurtbewoners die hierop hebben gewezen. Meerdere burgers dienden vervolgens op eigen initiatief een bezwaarschrift in, los van het bezwaarschrift van het geviseerde koppel.

Met dit alles had de lokale afdeling van Groen niets te maken. Raadsleden Koen Kerremans en Brend Van Ransbeeck waren dan ook verontwaardigd en verbolgen dat de burgemeester een politiek spel wenst te spreken. Nochtans willen wij van Groen Berlaar ook dat het project tijdig kan starten. Ook wij willen, net zoals de burgemeester, rust rond dit dossier maar dat zal niet lukken met dergelijke spelletjes.

Groen Berlaar heeft begrip voor de angst bij sommige ondernemers op de Markt en kreeg ondertussen ook al een deftige uitleg van de ontwerpers. Dat maakt de aanpassingen al een stuk meer aanvaardbaar, al blijven we er niet gelukkig mee. De noodparking die voorzien wordt achter het gemeentehuis was ondertussen echter dusdanig gewijzigd en uitgebreid dat het niet verwonderlijk is dat mensen bezwaar indienen. Net zoals het bestuur begrip heeft gehad voor de bezorgdheden van enkele ondernemers moet ze dat nu ook hebben voor de Berlaarnaren die nu via een bezwaar andere bezorgdheden hebben geuit.
Groen Berlaar heeft bij monde van Koen Kerremans een aanbod gedaan om samen met deze mensen en het gemeentebestuur rond de tafel te zitten. Dat en alleen dat is de juiste toedracht van wat er nog leeft rond het dossier.