Evaluatie 2022 - Jeugd

Het is 2022. Drie jaar geleden legde de gemeenteraad en het schepencollege in Berlaar de eed af. We zijn dus halverwege de bestuursperiode van 2019 en 2024; tijd voor een grondige evaluatie van 3 jaar CD&V en N-VA. Je krijgt een overzichtje van de uitgevoerde en niet-uitgevoerde punten van het Berlaarse bestuursakkoord, vandaag over het thema jeugd. Welke score krijgt het bestuur op dit moment en maken ze hun beloftes waar? Je lees het hier.

De toekomst is aan onze jeugd! Het is belangrijk dat we als landelijke gemeente onze publieke ruimte zo optimaal invullen voor jong en oud. Jonge Berlaarnaren moeten zich kunnen ontplooien, ontspannen en met elkaar kunnen afspreken in Berlaar. De dienst vrije tijd investeert veel tijd en middelen in de (ondersteuning van) verscheidene jeugdverenigingen, jeugdbewegingen, het jeugdhuis en speelplein Kriebels, waardoor de jongeren zich volledig op hun werking kunnen focussen. We spreken ook met lof over de werking van de jeugdraad en de samenwerking met andere verenigingen, dat maakt ons verenigingsleven ijzersterk. Een pluim naar de administratie hiervoor! Toch merken we dat het politieke niveau achterblijft: er is geen visie op woonbeleid aangepast op jongeren, de beslissing voor de bouw van een nieuw jeugdhuis wordt opnieuw schaamteloos vooruit geschoven en van een verplichte integratie van recreatiemogelijkheden is geen sprake. Op vlak van jeugd krijgt onze gemeente een voorlopige score van 4/9.

1. Het jeugdhuis krijgt een permanente locatie op de plek van 't Stapveld, maar maar wel pas in 2025 of 2026. Het is en blijft een gemiste kans om de functies op de Doelvelden te combineren en de multifunctionele zaal op die site te plannen. Het goede nieuws is dat jeugdhuis Den Bokal Berlaar zeer succesvol is bij een brede groep van jongeren en opvolging verzekerd is voor de komende jaren.

2. Het aparte luik voor jeugd op de gemeentelijke website is uitgevoerd, maar is louter praktisch van aard en spitst zich niet toe op het informeren van jongeren. Op sociale media zijn er niet meteen aparte platformen of openbare groepen te vinden.

3. De gemeente Berlaar heeft, in samenwerking met de scholen, schoolroutekaarten opgemaakt en verdeeld voor het basisonderwijs. Op schoolroutes werden er beperkt fietsstraten gerealiseerd en galgverlichting geplaatst. Meer hierover in de onderdelen Veiligheid en Mobiliteit.

4. Het gemeentebestuur heeft geen enkele stap gezet om onze jeugd meer kansen te geven op de harde woningmarkt op dit moment, hoewel we aandrongen op een aanpak voor alternatieve woonvormen en de vraag hiernaar steeds groeit.

5. De modaliteiten uit het fuifcharter werden op de jeugdraden van januari en maart 2022 besproken. Naar aanleiding van de wijzigingen van het GAS-reglement zal een bestuurlijke verordening "evenementen" opgemaakt worden, de modaliteiten van het fuifcharter zullen hierin vervat zitten. Voor een echt alcoholpreventieplan ontbreken momenteel tijd en middelen, maar in samenwerking met Nijlen wordt het alcoholcharter herbekeken. Voor de sensibilisering rond gehoorbescherming is in de voorbije jaren nog geen initiatief genomen, dit zal één van de taken zijn van de beleidsconsulent kind- en jeugdwelzijn die dit jaar wordt aangeworven. We beschouwen dit punt voorlopig als "niet uitgevoerd".

6 & 7. De verplichte integratie van recreatiemogelijkheden bij nieuwe verkavelingen staat niet in de beleidsnota "ruimte" en wordt dus niet afgedwongen bij nieuwe bouwprojecten. Maar de nodige middelen zijn wel voorzien om jaar na jaar te werken aan een uitbreiding van de gemeentelijke speelterreinen. Recent werd beslist om de naam "speelruimteplan", zoals geformuleerd was in het bestuursakkoord, los te laten en meer toe te spitsen op "openbare buitenruimte voor spel, beweging en ontmoeting voor kinderen en jongeren". Zo werd in 2022 een mindervalidenspeeltoestel op speelterrein Kriebels geïnstalleerd, dat plaats biedt aan twee rolstoelen met als grote troef de mogelijkheid tot samenspelen. Er worden ook nog trampolines voorzien zeer binnenkort. In 2021 werd het skateterrein in de Pastorijstraat opgewaardeerd met een nieuw met nieuwe asfalt, nieuwe basketbalpaal, vervanging skatetoestel en schilderwerken. Er worden ook picknicktafels geplaatst. Een samenwerking met GITHO Nijlen werd opgestart om in de toekomst een mobiele hangplek te creëren die gebruik maakt van de bestaande hoogteverschillen op het terrein. In de nieuwe verkaveling van de Nachtegaalstraat werd ook een speelterrein ingericht. Tot slot worden er in het Heikneuterhof een groene speelruimte achteraan met klauteraanleidingen en een glijbaan voorzien, wordt er een oplossing gezocht voor grotere kinderen in het Bijenhof-Nethendal, wordt de site van de Sportschuur in het kader van de Groenkapoen geëvalueerd en worden er natuurlijke speelimpulsen aangebracht. Punt 6. van verplichte integratie evalueren we als "niet uitgevoerd", het speelruimteplan als "uitgevoerd".

Naar aanleiding van de buitenspeeldag van 2021 werd een buitenspeelkaart opgemaakt, die alle kinderen via de school in handen kregen.

8. Voorbeelden van de transversale (of dwarse) werking zijn inderdaad de smartphone-projecten, waarbij jeugdverenigingen senioren helpen bij vragen over smartphones, tablets enzovoort. Voor corona was er ook een vlotte samenwerking op de plusparty, een seniorenfeest tijdens de Week van de Senior waarbij muziek uit de jaren ’60, ’70, ’80 en verzoeknummers worden gedraaid en jongeren uit de jeugdraad achter de toog stonden. Er wordt goed ingezet op samenwerkingen tussen de verschillende jeugd- en seniorenverenigingen.

9. Wat ondersteuning en logistieke ondersteuning van initiatieven betreft, doet de administratie het nodige om deze initiatieven tot een goed einde te brengen en worden er goede afspraken gemaakt. Onze diensten doen er alles aan om de jeugdverenigingen te helpen, waarvoor dank!

 

Uitgevoerd: 4 (schoolroutes, (logistieke) ondersteuning, speelruimteplan, transversale werking)
In uitvoering: 0
Niet uitgevoerd: 5 (apart luik website, woonvormen, alcohol- en fuifcharter, integratie recreatiemogelijkheden, speelruimteplan)

 

Score voor jeugd: 4/9

(Uitgevoerd krijgt 1 punt, in uitvoering 0.5 en niet uitgevoerd een 0.)

Samenvatting van ambities in het Berlaarse bestuursakkoord:

1. Het jeugdhuis moet een vaste, groene locatie krijgen waar iedereen op een veilige manier kan uitgaan zonder overlast te veroorzaken voor onze andere burgers.
2. Via een apart luik op de gemeentelijke website en de sociale media wordt de jeugd op een degelijke manier geïnformeerd.
3. Het bestuur maakt werk van meer veiligheid voor jongeren in het verkeer door het uitstippelen van veilige schoolroutes.
4. Het woonbeleid moet de jeugd de kans geven in Berlaar te blijven wonen dankzij betaalbare woningen en alternatieve
woonvormen.
5. Het alcohol- en fuifcharter zal worden geëvalueerd waarbij sterk wordt ingezet op sensibilisering rond gehoorbescherming.
6. Verplichte integratie van recreatiemogelijkheden bij nieuwe verkavelingen en indien mogelijk bij reeds bestaande verkavelingen.
7. Verdere uitwerking van speelruimteplan.
8. Stimuleren van de transversale samenwerking, bijvoorbeeld smartphoneproject.
9. Het bestuur steunt initiatieven van de georganiseerde jeugd en zorgt voor de nodige logistieke ondersteuning.

Je kan het volledige bestuursakkoord van Berlaar hier nalezen.