Groene punten Oktober 2021

Groene punten Oktober 2021

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de bijkomende punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Zwerfvuil en sluikstorten in Berlaar

Omdat we regelmatig meldingen krijgen van zwerfvuil en sluikstorten in grachten, op verlaten plaatsen maar ook in de publieke ruimte, willen we graag klaarheid over de aanpak van dit aanslepend probleem. Onze vragen:
1. Hoeveel kg zwerfvuil en sluikstort werd er dit jaar al opgehaald? Vergelijking met 2020?
2. Hoeveel sluikstorters zijn in verband gebracht met eigenaars? M.a.w. Hoeveel identificaties van sluikstorten konden gedaan worden?
3. Wat is de jaarlijkse kost voor het opruimen van zwerfvuil en sluikafval? En hoeveel daarvan kon gerecupereerd worden via de geïdentificeerde sluikstorters?
4. Zijn hotspots gekend? Hoe zijn of worden deze in kaart gebracht?
5. In welke mate en hoe wordt er op het terrein ingezet op sensibilisering? 6. Op vlak van handhaving: hoeveel pv’s of GAS-boetes zijn er uitgeschreven voor zwerfvuil en sluikstort door de politie en/of de intergemeentelijke GAS-ambtenaren? Hoeveel acties en initiatieven zijn er reeds door deze GAS-ambtenaren genomen? In welke mate zijn ze bij aanvang van de legislatuur actief geweest op ons grondgebied?
7. Waarom deed de gemeente niet mee aan Week van de Handhaving op Zwerfvuil en Sluikstorten?
8. Graag een stand van zaken in verband met de aankoop mobiele camera met inkomsten Hertstraat.
9. Volgens onze informatie zijn er geregeld problemen op enkele bekende plaatsen: Walter Luytenplein, Skatepark, Kiosk, Stationsplein naast frituur, de Doelvelden. Wat is de aanpak van het college op deze plaatsen?

* Mondelinge Vraag: Overlast Welvaartstraat en Doelvelden door thuismatchen Lyra-Lierse

Op basis van getuigenissen en op basis van eigen vaststellingen moeten we vaststellen dat de aanwezigheid van Lyra-Lierse in Berlaar voor problemen zorgt. We vragen ons af of Berlaar de hooliganproblematiek moet invoeren door de organisatie van risicofactoren op onze Doelvelden. OP dit ogenblik willen we twee problemen aangepakt zien:

1. Geluidsoverlast na thuismatchen tot middernacht. WE vragen ons af waarom er na de match nog luide muziek moet klinken. Ondanks meldingen werd er tegen deze overlast niets ondernomen.

2. Bij de laatste risicofactor werd de aanwezigheid gesignaleerd van Duitse en Nederlandse groepen (bendes? Hooligans?) Volgens onze informatie hadden deze niets te maken met de te spelen match. Het lijkt erop dat zij afgezakt waren om hier een robbertje te komen vechten. Moeten we dit zomaar tolereren? Volgens ons hoort dit soort toestanden niet thuis in onze plattelandsgemeente.

Wat zal het college hieraan doen?

 

* Mondelinge Vraag: Aansluiting riolering voor huizen die al jaren wachten in de Havikstraat

Naar aanleiding van meldingen van bewoners van de Havikstraat willen wij ondubbelzinnige duidelijkheid over het al dan niet aansluiten van de huizen gelegen tussen de Herfststraat en de nieuwe verkaveling op de hoek naast huisnummer 43. Blijkbaar geeft het college duidelijk voorrang aan vreemde vennootschappen die hier komen verkavelen en bouwen dan wel rekening te houden met de terechte vragen van Berlaarnaren. Dit kan voor ons niet langer. Er werd op onze vragen naar deze aansluiting meermaals in positieve zin geantwoord. De Bevoegde schepen beloofde ons een mail te bezorgen waarin Pidpa bevestigt werk te zullen maken van de beloofde aansluiting. Tot op vandaag hebben wij deze mail nog steeds niet gezien. De mensen zijn verbolgen en ze hebben gelijk. Wij hebben voor de Havikstraat gepleit voor een gesynchroniseerde aanpak. Dat betekent dat wij willen dat de werken voor de omstreden verkaveling moeten gecombineerd worden met de werken voor de aansluiting van de acht huizen die al zo lang moeten wachten, én met de aanpak van de bovenbouw van de Havikstraat vanaf de Herfststraat.

Wij vragen dringende en duidelijke communicatie hierover mét een concrete timing en over het totaal van de noodzakelijke werken waaronder de aansluiting van de acht huizen waarvan sprake.

 

* Mondelinge Vraag: Maak van het militair domein dé groene long van Berlaar

Groen Berlaar vraagt met aandrang om de bestemming van het militair domein (45ha) dat zich op haar grondgebied bevindt en dat op korte termijn de deuren sluit samen met de Berlaarnaren te bespreken. De gemeente, met college en gemeenteraad voorop, heeft een unieke kans om samen met de Berlaarnaren een historische project op te zetten. Een dergelijk project kan ons helpen bij het bieden van antwoorden op de duurzaamheid- en klimaatverandering van vandaag. Gezien de grote oppervlakte en de al aanwezige natuurwaarde kan een deel alvast aangewend worden om de vele verliezen van bomen en bos te compenseren. Op die manier kan er een echte groen long ontstaan in de directe omgeving van alle Berlaarnaren. Een noodzaak voor een gezonde toekomst voor iedereen.

Daarnaast kunnen ook andere functies een plaats krijgen. Laten we op zoek gaan naar noden en vragen, naar wensen en dromen. hoever staat het ondertussen in dit dossier? Hoe reageert het college op onze vraag om ook in dit dossier participatief te werk te gaan, zoals bij de heraanleg van het marktplein. Burgerparticipatie, goed begeleid, kan leiden tot goede en haalbare ideeën en plannen. Deze afspraak met de geschiedenis mogen wij niet missen.

Graag ondubbelzinnig en duidelijk antwoord op onze vraag naar een stand van zaken en naar burgerparticipatie in dit dossier.