Groene punten April 2021

Groene punten April 2021

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de bijkomende punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Heropening Bibliotheek

Omwille van Corona werden zowat alle bibliotheken van Vlaanderen gesloten. Zo was het in de eerste lok downloaden althans. In mei 2020 gingen de bibliotheken terug open. Berlaar is echter een van de weinigen gemeenten waar de bibliotheek vandaag nog steeds is gesloten. Enkel boeken pakketten op afspraak zijn mogelijk. het systeem om te werken op afspraak is echter niet voor iedereen evident. In de ons omringende gemeenten zijn de bibliotheken wel open. Groen Berlaar pleit ervoor om de bibliotheek opnieuw te openen met inachtname van de beschermingsmaatregelen tegen Corona.

Met aandrang vragen wij opnieuw om gelijktijdig met een heropening van de bibliotheek ook de publieke PC's ter beschikking te stellen van deze Berlaarnaren die ze nodig hebben. Het is onze plicht om rekening te houden met de zwaksten Iedereen moet mee kunnen en daar kunnen wij voor zorgen. Bijkomend hebben wij enkele vragen:

- hoeveel mensen maakten gebruik van het systeem "op afspraak"?

- hoe wordt het systeem "op afspraak" door het personeel van de bibliotheek ervaren?

* Mondelinge Vraag: Evaluatie Balder Dorp, het verkavelingsproject tussen de Dorpsstraat en Smidstraat

Achter de LIDL geraakt de beschikbare bebouwbare ruimte stilaan opgevuld. Toch moeten er volgens de kannen nog heel wat wooneenheden bijkomen. Uit onze contacten met Berlaarnaren die er wonen leren ons dat men er zich zorgen maakt. Er is nu hier en daar al sprake van parkeerproblemen en toch zullen er nog veel meer parkeerplaatsen moeten voorzien worden. Tegelijk willen de bewoners het behoud van het open karakter en van de fijne groene ruimten in de wijk. Men vraagt zich af hoe dat te combineren zal zijn. Zeer recent namen een aantal Berlaarnaren er een burgerinitiatief dat resulteerde in concrete voorstellen. Groen Berlaar ondersteunt en wil duidelijkheid. Daarom vragen wij aan het gemeentebestuur om ons te vertellen

- hoeveel bijkomende wooneenheden er nog voorzien worden.

- in welke tijdspanne deze bijkomende wooneenheden worden gebouwd?

- hoe men de parkeer druk denkt op te vangen? - welk gevolg er zal gegeven worden aan het burgerinitiatief en de concrete voorstellen?

* Mondelinge Vraag: Evaluatie na de vernieuwingen in de dorpskern van Gestel

Dat we in Berlaar, met Gestel, een van de mooiste parels van het land hebben is geweten. Dat we met die unieke omgeving op een unieke manier moeten omgaan is duidelijk. Dat we daarbij de Gestelnaren moeten horen is evident. Bij de laatste ingrepen in Gestel was er nogal wat commotie. Zo deed de komst van een koffiehuis heel wat stof waaien. De aanleg van een parking op een voor sommigen eigenaardige plaats beroerde evenzeer de gemoederen. Wanneer we vandaag gaan kijken op bepaalde momenten lijkt heel het centrum van Gestel wel op een grote auto showroom. Dat alles terwijl we niet mogen vergeten dat het een erkend stiltegebied is.

Er werd bij de goedkeuring van de recente veranderingen beloofd aan de Gestelnaren dat er een evaluatie moment zou komen. Tot op vandaag is dat moment er nog niet gekomen. Omdat Groen Berlaar oren heeft naar de bezorgdheden van de Gestelnaren en omdat het gemeentebestuur een evaluatie van de vernieuwde situatie zelf had voorgesteld vragen wij

- wanneer het bestuur een evaluatie zal organiseren?

- wie bij deze evaluatie zal betrokken worden?

- welke methodiek het bestuur zal gebruiken om van deze evaluatie een volwaardig inspraak moment te maken?

- hoe het bestuur gevolg zal geven aan de conclusies van de evaluatie?

* Mondelinge Vraag: Ondersteuning gemeentelijke diensten in het kader van de droogteproblematiek

Pano is een programma op VRT dat met zowat elke aflevering onze ogen opent rond actuele thema's. Ook de droogteproblematiek kwam onlangs aan bod. Naast de klimaatverandering kwamen ook twee bijkomende oorzaken aan bod. Het ging daarbij over de enorme toename van het aantal illegale waterwinningen en de exponentiële toename van verharde oppervlakten in Vlaanderen. Nochtans zijn beide ingrepen onderhevig aan regelgeving. Het toezicht en de handhaving van de betreffende regelgeving is echter niet evident. Ook onze diensten van de gemeente zijn niet voldoende bemand om een efficiënt beleid terzake te kunnen voeren. Daarom vragen wij

- welk beleid het gemeentebestuur politiek wil voeren rond illegale waterwinning en niet vergunde verharding?

- op welke wijze het bestuur onze diensten kan versterken om dit werk goed te kunnen doen?

- hoeveel oppervlakte er in Berlaar al onthard werd sinds de invoering van steunmiddelen voor ontharding?

- hoeveel niet vergunde verhardingen er al werden verwijderd? - hoeveel vergunde waterwinningen er werden toegestaan in de laatste 4 jaar?

- of het bestuur de gemeentelijke diensten wil helpen met het opstellen van een visie rond waterwinning en verharding, zodat onze diensten een tool hebben die voor iedereen geldt?