Groene punten September 2020

Groene punten September 2020

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:  

* Mondelinge Vraag: GECORO op 23 september 2020: ongelijke behandeling leden

In de uitnodiging voor de GECORO van 23 september eerstkomend staat vermeld dat enkel de effectieve stemgerechtigde leden “live” uitgenodigd worden. Voor de waarnemende vertegenwoordigers zal er “getracht” worden om een link te voorzien om de vergadering online te kunnen volgen. Wij vinden het geen goed idee om de leden van de GECORO als twee verschillende groepen te behandelen. De gemeente beschikt over voldoende grote zalen om alle leden te kunnen ontvangen. Anderzijds zijn de technische mogelijkheden voldoende om de vergadering voor iedereen online te doen. Er is geen enkel reglement voorhanden die toelaat dat leden van eenzelfde commissie ongelijk behandeld worden. Bovendien schept deze aanpak een ongewenst precedent.
Wij vragen met aandrang om de beslissing te herzien en de vergadering van de GECORO van 23 september eerstkomend op eenzelfde manier toegankelijk te maken voor alle leden.
* Mondelinge Vraag: Afgedekte PC's in de Bib
We hebben gemerkt dat de PC's in de BIB afgedekt zijn. Voor sommige mensen zijn deze PC's de enige manier om computergebonden werk te kunnen doen. Zijn deze PC's buiten gebruik gesteld? Zo ja, hoelang al? Waar kunnen de gebruikers desgevallend dan nu terecht?
* Mondelinge Vraag: Mobiliteit in Berlaar - Schoolzone
Uit de vele punten - rond veilige mobiliteit - die wij eerder onder uw aandacht brachten pikken wij er vier uit die tot op heden zonder gevolg bleven. Bij het begin van dit nieuwe schooljaar vinden we het belangrijk erop te wijzen dat uzelf, de meerderheid, een veilig fietsverkeer als prioriteit hebt bestempeld. Wij stellen vast dat dit jammer genoeg, net zoals de voorbije 20 jaar, te dikwijls bij woorden blijft. Wij willen resultaten zien. Daarom vragen wij naar duidelijke antwoorden, standpunten en stand van zaken over volgende punten:
1. Veilige schoolfietsroutes
Ruim voor de zomer vroegen wij naar een bestendiging van het toegenomen fietsverkeer Als één van de te behouden positieve gevolgen van de coronacrisis. Wij drongen erop aan om veilige schoolfietsroutes te creëren met eenvoudige en betaalbare middelen; de BBB-methode (Borden, Blokken en Belijning). Wij hadden resultaten verwacht tegen de start van het schooljaar. Wat werd in dit verband gerealiseerd? Wat bent u van plan nog te realiseren in dit verband?
2. Pastoor Haemelsstraat - Sollevelden
De ronduit chaotische toestanden in de Sollevelden ter hoogte van de Pastoor Haemelstraat en in deze straat zelf gedurende de schoolspitsuren, werden door onze fractie al enkele maanden geleden onder uw aandacht gebracht. Het probleem werd door de meerderheid echter als onbelangrijk weggezet. Vandaag moeten wij vaststellen dat vele mensen dit wel degelijk problematisch vinden. We kregen er meerdere meldingen en vragen over. Er is nooit politie te zien. Nochtans ontstaan er meerdere zeer onveilige situaties. Zo moeten soms zelfs voetgangers uit de weg springen voor wagens die over het voetpad een uitweg zoeken. Er is ook sprake van verkeersagressie. Hoe komt het dat niemand deze situatie ernstig neemt? Wat gaat u hieraan doen?
3. Constant Verhulststraat fietsstraat
De vraag om van deze straat een fietsstraat te maken is niet nieuw? We vragen naar de redenen waarom dat niet gerealiseerd wordt. De straat leent er zich perfect toe. De aanwezigheid van de lokalen van de scouts is een belangrijk argument en de straat vormt een veilige fietsverbinding tussen Itegembaan en Sollevelden. De uitvoering van deze fietsstraat kan op korte termijn gerealiseerd worden. Als u dit niet wenst uit te voeren moet er een grondige reden zijn. Desgevallend wensen wij die te kennen.
4. Kruispunt Smidstraat - Aarschotsebaan - Kegelstraat
Reeds in mei 2019 voerde Groen Berlaar actie aan dit kruispunt. Onder andere mensen van Berlaar Heikant hadden hun ongenoegen geuit over het gevaarlijke kruispunt en zeker het gebrek aan oversteekplaats voor fietsers. Maar ook voor automobilisten blijft het kruispunt tot op vandaag uiterst vervelend én onveilig. Groen Berlaar hoopte in 2019 al dat er met eenvoudige maar duidelijke ingrepen een meer veilige omgeving zou ontstaan voordat het schooljaar begon. Ondertussen is er een tweede schooljaar begonnen en de situatie is er nog onveranderd. Onbegrijpelijk te meer omdat in de commissie Openbare Werken en Mobiliteit consensus was over de uitvoering van enkele ingrepen. Waarom is dat nog niet gebeurd en wanneer worden de werken uitgevoerd?