Groene punten September 2019

Groene punten September 2019

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Voorstel tot beslissing: Dringende maatregelen kruispunt Aarschotsebaan-Smidstraat-Kegelstraat
Aarschotsebaan, de Smidstraat en de Kegelstraat. Zowel op het veld als op Facebook kreeg deze actie veel bijval. Groen Berlaar voelt zich daarom gesterkt in de strijd om op korte termijn verandering te brengen in de onveilige situatie op dat kruispunt. We brachten dit onderwerp al op een gemeenteraad van dit voorjaar. We vroegen eenvoudige maatregelen zoals belijning en politieaanwezigheid...en ook meer duurzame maatregelen op middellange en lange termijn. Tevergeefs echter! Daarom brengen wij deze problematiek opnieuw op deze raad. Wij vragen aan alle raadsleden van Heikant om ons hierin te willen steunen. Omdat het bestuur in de pers aangekondigd heeft dat de plannen klaar zijn en dat de werken gepland zijn, verwachten wij op deze raad een strikte timing te krijgen. We willen weten wat de gemeente precies van plan is te doen en wanneer de werken zullen uitgevoerd worden. Om er zeker van te zijn dat men het meent met de veiligheid van de Berlaarnaren en de andere gebruikers van dit kruispunt willen we een voorstel tot beslissing gestemd zien.

* Mondelinge vraag: Reactie op open brief dd. 27/08/2019 gericht aan de gemeenteraad
Een open brief, gedateerd op 27/08/2019 werd gericht aan de gemeenteraad van Berlaar. De brief werd opgesteld namens de indieners van een verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de schorsing en vernietiging te bekomen van de omgevingsvergunning afgeleverd op 25/07/2019 door de Deputatie van de provincie Antwerpen, strekkende tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de sloop van een bestaand geïnventariseerd schoolgebouw en andere constructies en voor de nieuwbouw van een administratief centrum, 13 appartementen en een ondergrondse parking, de verbouwing van een bestaande brandweerkazerne tot 2 appartementen,en de aanleg van de site te Berlaar , Markt 1,2,3,90, Schoolstraat 12,14,26,28 en 28A. De kadastrale gegevens staan in de brief.
De oude gemeenteschool is opnieuw opgenomen in de recent vastgelegde inventaris van gebouwen met erfgoedwaarde, bekrachtigd bij ministerieel besluit op 14/03/2019. Aangezien door de gemeente geen bezwaar werd ingediend tegen de lijst erkent de gemeente dat het oude schoolgebouw erfgoedwaarde heeft. Het gebouw is bovendien voldoende goed bewaard. Derhalve blijven de verstrengde motiveringsplicht en de zorgplicht uit het onroerend erfgoeddecreet van 28/11/2014 van kracht.
Uit een onderzoek door de architecten van het dossier NAC is duidelijk gebleken dat de erfgoedwaarde van het gebouw in de goed bewaarde buitenkant zit. Het bewaren van gevels, muren, is precies wat de ziel van een dorp uitmaakte. Vandaag wordt meer en meer onomwonden gepleit voor het behoud ervan. De Binnenkant kan aangepast worden aan de noden en de geldende energievoorschriften. 
Hoe reageert het bestuur op deze brief?

* Mondelinge vraag: Oprichting Fietsbieb in Berlaar

Op de autoloze zondag stond een standje met de Fietsbieb. De Fietsbieb zet tweedehandse kinderfietsen (voor kinderen tot 12 jaar) op punt zodat je ze vervolgens tegen een vriendenprijsje kunt gebruiken. Voor 20 euro fietsgeld, en een waarborg van 20 euro, mag je één jaar lang een kinderfiets gebruiken. Wij pleiten voor een opstart van een Berlaarse afdeling, al dan niet in samenwerking met Nijlen, die ook hun schouders onder dit project willen zetten.

Plant onze gemeente de oprichting van een Fietsbieb en, zo ja, wanneer en hoe?

* Mondelinge vraag: Camera's Hertstraat

In het kader van verschillende openbare werken in Berlaar-centrum wordt het verkeer omgeleid. Zo wordt het verkeer dat anders over de Pastorijstraat rijdt omgeleid via Itegem. Het risico bestond dat daardoor een overbelasting zou optreden in de Hertstraat. Om dit te vermijden zouden camera’s gehangen worden om controles mogelijk te maken op terecht en onterecht plaatselijk verkeer in de Hertstraat. Vandaag hangen deze camera’s nog steeds niet, met alle gevolgen van dien.

Wat is de bedoeling?

* Mondelinge vraag: Verlenging overeenkomst PIDPA?

In kader van de verlenging van de overeenkomst met PIDPA doen geruchten de ronde over een gedeeltelijke of gehele privatisering. Dat waterdistributie in private handen zou vallen is geen mooi vooruitzicht. Er zijn redenen genoeg om deze basisvoorziening (basisrecht) in overheidshanden te houden. Kan het bestuur de geruchten ontkennen of bevestigen en welke houding neemt onze gemeente aan in dit kader? ook willen we weten of de overeenkomst met PIDPA verlengd zal worden?

* Mondelinge vraag: Competentie PIDPA

Naar aanleiding van de vertraging op de procedure voor de aanduiding van een aannemer voor de werken aan de Pastorijstraat willen wij peilen naar de oorzaken van dit debacle. Er zijn drie belangrijke betrokken partijen, naast de Berlaarnaren uiteraard. Het zijn PIDPA, Fluvius en onze gemeente. Wat is er precies misgelopen? Wie is verantwoordelijk? Moeten we de competentie van de coördinator, zijnde PIDPA, in vraag stellen? Hoe zal dit verder evolueren? Graag een overzicht en nieuwe planning.