Groene punten November 2019

Groene punten November 2019

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Werkgroep Berlaar 2030

Naar aanleiding van de voorbije vergadering van de werkgroep Berlaar 2030 willen we via deze weg enkele vragen voorleggen. Onze vertegenwoordiger was verbolgen over de magere opkomst vanuit de hoek van de beleidsmakers. De meerderheid blonk uit in afwezigheid. Is klimaat dan toch niet belangrijk voor N-VA / CD&V ?
Concreet willen we vernemen van de twee vernoemde partijen wat de klimaatproblematiek voor hen betekent en wat men concreet wil doen in de lopende legislatuur. Bijkomend stellen we ons ernstige vragen bij de gevolgde methodologie en vooropgestelde timings. De berekening van de uitstoot van Berlaar is erg bedenkelijk en geeft niet weer voor welke uitstoot we werkelijk verantwoordelijk zijn. de goedkeuring van een actieplan is pas voorzien in april 2021! Dat is ronduit belachelijk. Tegen dan zijn 2 jaar van de 10 jaar die we hebben al voorbij. Zoveel tijd hebben we echt niet. Hoe ernstig neemt men het eigenlijk?
* Mondelinge Vraag: Bezwaren Steylaertssite
In de opvolging van de grote bouwdossiers hebben we vastgesteld dat een nieuwe strategie wordt gevolgd. Nog voor het verstrijken van de einddatum van het openbaar onderzoek werd blijkbaar een nieuwe aanvraag ingediend. De vele bezwaren die ingediend werden vielen op die manier zonder voorwerp (Dit trekken we nog na). De indieners van de bezwaren werden niet op de hoogte gebracht en zijn dus in de veronderstelling dat ze bezwaar hebben ingediend en dat deze zullen behandeld worden door het college, laat staan door de GECORO.
Ondertussen is er nog steeds geen GECORO geweest en is de samenstelling van de nieuwe GECORO erg discutabel. Dit laatste gaven we al aan tijdens de vorige gemeenteraad waar de beperkte samenstelling ter stemming werd voorgelegd. De GECORO is ontegensprekelijk gepolitiseerd, de kandidaturen met een iets kritischer profiel werden geweerd of kregen een plaatsvervangende rol. Het is ondertussen ook duidelijk dat de eerste vergadering van de GRECORO zolang wordt uitgesteld tot er beslissingen zijn genomen in de grote dossiers waarrond vele vragen zijn en mensen actie ondernemen.
Concreet: is het de bedoeling om dezelfde tactiek toe te passen in de grote dossiers. Maw mogen we nog situaties verwachten waarbij een poging wordt ondernomen om bezwaren te omzeilen en burgers in de waan te laten dat hun bezwaar zal behandeld worden? stellen we de samenstelling in vraag en vragen we in eerste instantie langs deze weg om de samenstelling ongedaan te maken en opnieuw voor te leggen in een bredere samenstelling, met de beloofde rol voor de kritische stemmen waaronder bijvoorbeeld de bezorgde burgers?
* Mondelinge Vraag: WIFI voor jeugdverenigingen
Groen Berlaar wil dat de jeugdlokalen van onze Berlaarse jeugdverenigingen voorzien worden van WIFI, voor zij die dat wensen. Internet kan ervoor zorgen dat de werking meer mogelijkheden krijgt, met meer potentiële activiteiten, voor meer kwalitatieve vergaderingen, maar kan ook betekenen dat sommige lokalen makkelijker verhuurd kunnen worden aan derden, wat op zijn beurt voor wat extra inkomsten kan zorgen voor de jeugdverenigingen. In Berlaar is de vraag duidelijk aanwezig. Concreet vragen we welke actie de gemeente zal nemen in dit kader en of het punt kan teruggekoppeld worden aan de leden van de jeugdraad voor advies en bijkomende opmerkingen.
* Mondelinge Vraag: Toegankelijkheid van Berlaar voor mensen met verminderde mobiliteit
Het is naar aanleiding van de studie, uitgevoerd in opdracht van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en de vzw Toegankelijk Vlaanderen, dat we opnieuw de aandacht willen vestigen op deze problematiek in onze eigen gemeente. In de studie werden de grondplannen van 148 openbare gebouwen onderzocht. Het ging om overheidsgebouwen, scholen, jeugdcentra, handelszaken en appartementsblokken. Het resultaat is ontluisterend. Geen enkel gebouw voldeed aan de gestelde criteria (gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid).
In Berlaar zette Groen Berlaar al meerdere keren de toegankelijkheid van gebouwen, maar ook van het openbaar terrein, op de agenda van de gemeenteraad. Telkens werd ons beloofd dat er werk zou gemaakt worden van het verbeteren van de ronduit slechte situatie, ook bij ons. Concreet vragen wij een overzicht van de stappen die door de gemeente werden gezet rond deze problematiek, en dit over de laatste 4 jaar. Er werd ons namelijk verzekerd dat een instantie zou betrokken worden om onze gebouwen en ook de voetpaden en oversteekplaatsen zouden geïnventariseerd worden in een actieplan. Op het terrein zien we echter geen significante vooruitgang. Ook vragen we concreet welke maatregelen en werken het gemeentebestuur heeft gepland in de nabije toekomst en op de middellange en lange termijn. in het Vlaams parlement werd het voorstel gedaan om toegankelijkheid op te nemen in de non-discriminatie wetgeving. Op die manier wordt het een afdwingbaar recht. Groen Berlaar vindt het verschrikkelijk dat men in Vlaanderen zelfs zo ver moet gaan om politici te overtuigen om mensen met een verminderde mobiliteit als gelijken te behandelen.