Groene punten Juni 2020

Groene punten Juni 2020

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Groen vraagt heropwaardering schoolomgeving Misstraat en een consequent groenbeleid

De laatste weken zijn er reeds verschillende lichte ongevallen gebeurd. Iedere schooldag trotseren kinderen, ouders en grootouders de hobbelige staat van de schoolomgeving. Een Berlaarse burger slaat een noodkreet over de erbarmelijke toestand van de schoolomgeving in de Misstraat in Berlaar. De burger diende ook al een klacht in via het klachtensysteem van de gemeente, weliswaar zonder gehoor.

Groen Berlaar vraagt een consequent groenbeleid en meer steun voor de Berlaarse groendienst. Ondanks het goedgekeurde bomenbeheerplan op vraag van Groen en alle beloftes daaromtrent, blijft degelijk onderhoud achterwege. Omdat de klacht van een Berlaarnaar onbehandeld bleef, stuurde de burger een noodkreet naar alle gemeenteraadsleden. Groen Berlaar voelde zich onmiddellijk aangesproken omdat groenonderhoud een werkpunt was tijdens de vorige legislatuur en vandaag nog steeds een werkpunt blijft.

Op vraag van Groen stelde het voormalige gemeentebestuur een bomenbeheersplan op. Nu stellen we vast dat het bij dode letter blijft. Ondanks onze jaarlijkse opmerkingen en vragen, meer bepaald om de platanen in de Misstraat tijdig te snoeien en de wortels bij te houden, gebeurde er tot op vandaag niets in die zin. Als men op die manier verder gaat, dreigen de prachtige bomen het slachtoffer te worden, en dat net nu het belang van grote bomen toenemen in het kader van de opwarming van de aarde. Ook wij zullen meer en meer nood hebben aan schaduwrijke plaatsen, natuurlijke koeling en captatie van CO2. Precies daarvoor moeten we grote bomen koesteren maar dat mag de veiligheid voor ieder niet in de weg staan. Onderhoud is noodzakelijk. De tijd dringt.

De klacht van de bezorgde Berlaarnaar, zoals ze geformuleerd werd, luidde als volgt:

“Betreft de slechte toestand van de schoolomgeving Vrije Basisschool Misstraat: het voetpad en plein aan de school in de Misstraat zijn in erbarmelijke toestand. De laatste weken zijn er reeds verschillende lichte ongevallen gebeurd. Iedere schooldag trotseren kinderen, ouders en grootouders de hobbelige staat van de schoolomgeving. Ik heb vernomen dat er reeds herhaaldelijk melding is gemaakt van deze toestand, doch is er geen gehoor aan gegeven. Ikzelf heb ook kleinkinderen in deze school, maar het gaat uiteraard om de veiligheid van ieder kind, van iedere ouder en grootouder. Vandaar dat ik ook langs deze weg mijn bekommernis wil uiten over de erbarmelijke toestand van de schoolomgeving.”

Hoe zal het bestuur hierop gepast reageren? Hoe zal het bestuur de groendienst beter ondersteunen? Hoever staat het met de beloofde bijscholingsmogelijkheden in het kader van correct onderhoud van bomen? Hoe komt het dat de klacht waarover sprake niet werd opgevolgd?

 

* Mondelinge Vraag: Waar blijft onze fietsostrade?

Twee jaar geleden keurde de Antwerpse provincieraad een besluit goed waardoor gemeenten gemakkelijker kunnen overgaan tot de aanleg van stukken van de voorziene fietsostrade op het eigen grondgebied. De kosten voor het studiebureau (opmaak uitvoeringsplan) en de kosten voor de onteigeningen komen ten laste van de provincie en het Vlaamse gewest. Fietsers uit onze regio, en sinds het uitbreken van de coronacrisis is deze groep aanzienlijk toegenomen, vragen aanhoudend hoever het nu staat met de aanleg van de fietsostrade. Zeker in het kader van de toegenomen vraag naar veilige fietsverbindingen en het toenemend aantal gebruikers, kunnen we alleen maar aandringen op een dringend initiatief van de gemeente.

We begrijpen niet waarom het bestuur de timing van de provincie gewoon wil afwachten zonder zelf initiatief te nemen en tijd te winnen. We betreuren dit ten zeerste en vragen ons af wat de redenen zijn om deze houding aan te nemen. De gemeente heeft de financiële mogelijkheden om voor te schieten indien nodig. De kosten worden gerecupereerd bij provincie en gewest. Concreet vragen wij aan het gemeentebestuur om niet gewoon de timing van de provincie af te wachten maar zelf over te gaan tot actie. Veilige en efficiënte fietsverbindingen zijn NU meer dan nodig.