Groene punten Januari 2021

Groene punten Januari 2021

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: 11.000 bomen meer in Berlaar tegen 2024

De vorige schepen van milieu besliste om tijdens de lopende legislatuur 11.000 bomen bijkomend aan te planten op het grondgebied. Het gaat hierbij niet over bomen die aangeplant zullen worden in straten of pleinen, maar extra bomen, solitair of in verband. Nu er een wissel heft plaatsgevonden vragen wij aan de nieuwe schepen van milieu hoe hij dit plan verder zal realiseren en welke timing hij daarbij voor ogen heeft? In de marge van deze vraag vragen wij hem of en wanneer hij werk wil maken van de invoering van een telsysteem van de gekapte bomen in Berlaar, een KAPTELLER. (cfr vorige gemeenteraad). Het is namelijk de bedoeling dat er in Berlaar effectief 11.000 bomen extra bijkomen en dat er dus voor elke gekapte boom er ergens een nieuwe bijkomend moet geplant worden. Zoniet maken we onszelf iets wijs en dat kan niet de bedoeling zijn. Tenslotte willen we weten hoe onze gemeente de ambitie van minister Demir om tegen 2024 liefst 4000 ha bos aan te planten, wil, kan en zal onderschrijven. Concreet hoeveel ha bos Berlaar wil bijdragen. lees ook: Bosteller.be

 

* Mondelinge Vraag: Statiegeldalliantie

De problematiek van zwerfvuil is ons bekend. de kosten voor het opruimen van dat zwerfvuil lopen hoog op. In 2018 in het Vlaams gewest jaarlijks 155 mio EURO belastinggeld. Een groot aandeel van dat zwerfvuil bestaat uit plastic flessen en blikjes. Precies daarover gaat het bij alle aangesloten steden en gemeenten én alle partners van de statiegeldalliantie.

Op de zitting van de gemeenteraad van 18 februari 2018 vroeg Groen Berlaar al aan het gemeentebestuur om zich te willen aansluiten bij het snel groeiende aantal leden. Ondertussen zijn in Vlaanderen al 185 gemeenten aangesloten. Zijn zien in dat het invoeren van statiegeld belangrijke winst kan opleveren in de strijd tegen zwerfvuil. Bij nazicht blijkt dat Berlaar nog steeds niet aangesloten is. Wat is hiervan de reden? Houden wij er een andere redenering op na? Ruimen wij graag zwerfvuil? vinden wij zwerfvuil mooi, of typisch iets van ons? Het kan, maar een dergelijke redenering zou van ons een unicum maken, in de slechte zin dan. Het valt namelijk op dat er een erg breed en divers draagvlak is voor de invoering van statiegeld op plastic flesjes en blikjes. We citeren uit de site van de statiegeldalliantie: Het is een primeur dat gemeenten, steden, boeren-, consumenten- en milieuorganisaties zich achter dezelfde zaak scharen – en dan ook nog eens uit twee verschillende landen. De diversiteit bij de 1030 partners is enorm: van wereldstad Amsterdam tot het Vlaamse boerendorp Alveringem, van multinational Ecover tot het Algemeen Boerensyndicaat. Tussen de meest zuidelijke kustgemeente, De Panne, en de meest noordelijke, Schiermonnikoog, ligt meer dan 400 kilometer. De Statiegeldalliantie zorgde voor een aardverschuiving in het publieke debat over afvalbeleid. Statiegeld werd veel meer dan een milieuthema.

Het is een populaire beleidsmaatregel. De samenleving heeft intussen al gekozen. 8 op 10 burgers zijn voorstander van statiegeld, zowel in peilingen in Nederland als in België. De discussie over de plastic vervuiling staat inmiddels ook bovenaan de politieke agenda. lees meer: https://statiegeldalliantie.org/2020/07/nu-al-meer-dan-duizend-gemeenten-organisaties-en-bedrijven-vragen-de-invoering-van-statiegeld/

Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Laten we daarom niet langer treuzelen en aansluiten bij deze alliantie. In 2018 kregen we als antwoord dat de gemeente zich via de intercommunale IVAREM zou aansluiten. Ondertussen is ook dat niet gebeurd. Tijd om zelf standpunt in te nemen. wij vragen de stemming over volgend voorstel: De gemeenteraad van Berlaar keurt de aansluiting van de gemeente Berlaar bij de statiegeldalliantie goed.

* Mondelinge Vraag: Elektrische laadpalen in Berlaar

op 3 december 2020 ontving de gemeente een brief van Fluvius aangaande de wijziging van het spreidingsplan voor laadpalen. In de brief staat dat in Berlaar geen bijkomende laadpalen meer worden voorzien. Het college nam zonder meer kennis van deze beslissing, een beslissing die beargumenteerd werd met volgende vermelding: "de meest recente studie toont aan dat er momenteel op uw grondgebied voldoende laadpalen staan om een comfortabele dekking te betekenen voor het huidige park aan elektrische voertuigen in Vlaanderen en rekening houdend met een projectie tot 2025".

Wij stellen ons grote vragen bij deze argumentatie. Op dit ogenblik is het aantal elektrische wagens sterk aan het toenemen. De groei wordt echter belemmerd door een schrijnend laag aantal laadpalen in Vlaanderen. Op die manier blijven we in cirkeltjes draaien en blijven we hopeloos achter in Europa. Alleen het plaatsen van meer publieke laadpalen kan meer mensen aanzetten om elektrisch te rijden.

Bovendien willen we weten of de studie waarvan sprake rekening heeft gehouden met de verplichting dat alle bedrijfswagens in 2024 elektrisch moeten zijn. Niet alle mensen met een bedrijfswagen zullen dan een laadstation krijgen van de werkgever. Het valt te voorspellen dat meer publieke laadpalen noodzakelijk zullen zijn.

Blijft het voor het gemeentebestuur bij een droge kennisneming van de brief van Fluvius of is men toch zinnens om deze beslissing te herbespreken met Fluvius?

* Mondelinge Vraag: Samenaankoop regenwatertonnen in het kader van hemelplan: voorstel van IGEMO

Door de klimaatverandering zullen langere periodes van droogte, zoals in de voorbije zomers, vaker voorkomen. Om te vermijden dat onze (drink)waterbevoorrading nog meer onder druk komt, moeten we maximaal inzetten op opvang en gebruik van regenwater. Bovendien verkleint regenwateropvang ook het risico op overstromingen. Meer en meer burgers zijn zich bewust van deze noodzaak en stellen hierover vragen aan hun gemeentebestuur. Een laagdrempelige oplossing om een deel van het regenwater op te sparen voor droge periodes zijn regenwatertonnen. Op vraag van de gemeente Duffel heeft IGEMO een voorstel uitgewerkt voor de organisatie en coördinatie van een samenaankoop regenwatertonnen. Om voldoende grote schaalgrootte te bekomen doet IGEMO dit voorstel ook aan de andere gemeenten aangesloten bij IGEMO. Groen Berlaar vraagt aan het bestuur om in te gaan op het voorstel van IGEMO