Groene punten Februari 2022

15 Februari 2022

Groene punten Februari 2022

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de bijkomende punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Subsidie aan particulieren voor onderhoud grote bomen, duurzaam beleid voor toekomst bomen, bomen paspoort. 

Naar aanleiding van het verdwijnen van meerdere mooie bomen langs de Smidstraat willen wij hier en nu een aanzet geven tot een vernieuwend duurzaam beleid dat er moet voor zorgen dat grote bomen niet zomaar kunne verdwijnen, dat ze een identiteit krijgen door middel van een paspoort en dat ze jaarlijks onderworpen worden aan een controle door een door de gemeente (milieuraad) aangeduide en gecontracteerde bomenspecialist met Europees certificaat.

In de Smidstraat verdwenen mooie bomen. Op de vraag waarom kregen we op de commissie klimaat en natuur een dubbel antwoord. Enerzijds werd gesproken van een boer als aanvrager en anderzijds werd Élia vernoemd als aanvrager. De reden ? Moeilijk te achterhalen. We onthouden "enkele stukken dood hout in de kruin" enerzijds en "hinderende takken voor luchtleidingen" anderzijds.

Beide redenen zijn echter perfect aan te pakken door middel van een verantwoorde snoei. Er is geen enkele reden om omwille van de aangehaalde redenen bomen te vellen. Bomen die voor het overige in goede gezondheid waren. Dit moeten we in de toekomst vermijden. Telkens krijgen we wel te horen dat een verplichte heraanplant werd opgelegd. Maar we weten ondertussen allemaal dat met dergelijke opgelegde verplichtingen zo goed als geen rekening gehouden wordt. We weten ondertussen met zekerheid dat zelfs vanuit het college steun verleend wordt aan mensen die een heraanplant lastig vinden. Dat moet stoppen. We moeten consequent zijn en naast de vele woorden ter bescherming van bomen ook duidelijke daden stellen. Actie is nodig.

Daarom stellen wij volgende acties voor:

1. alle waardevolle bomen en ook jongere toekomst bomen krijgen een paspoort. De lijst zou ondertussen al vele jaren moeten klaar zijn. We gaan er bijgevolg van uit dat deze bomen en landschapselementen gekend zijn en dus kunnen geïdentificeerd worden. Met een dergelijk paspoort kunnen bomen gemonitord worden. Ze bevinden zich op openbaar domein, maar ook bij particulieren.

2. Particulieren die een boom met paspoort op hun eigendom hebben hebben recht op een jaarlijks bezoek van een specialist (zie hoger). Zo wordt elke boom met paspoort jaarlijks gecontroleerd op veiligheid en gezondheid. De specialist bepaalt of er al dan niet ingrepen noodzakelijk zijn.

3. Wanneer ingrepen noodzakelijk zijn om de veiligheid en de gezondheid van de toekomstboom in kwestie te garanderen wordt een offerte opgesteld. De gemeente geeft subsidies voor deze werken. De grootte van de subsidie wordt bepaald in een nog op te stellen reglement. Dit reglement wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de milieuraad en wordt politiek besproken in de commissie klimaat en natuur om daarna door de gemeenteraad te worden goedgekeurd.

met deze voorstellen willen wij een einde maken aan het onnodig kappen van grote waardevolle bomen. Dit past perfect in een vernieuwend klimaatbeleid. Tevens passen de voorstellen perfect in de plannen van de stuurgroep 2030 en in de werkzaamheden rond de water-en droogteproblematiek.

wij vragen concreet om een reactie op elk van de voorstellen.

wij vragen concreet naar de lijst van bomen die hiervoor in aanmerking komen.

wij vragen concreet naar de lijst van aangeplante bomen in het kader van 11000 bomen voor Berlaar, aangevuld met de kappingen (verdwenen bomen)

wij vragen concreet naar de lijst van opgelegde heraanplant verplichtingen en de status daarvan.

* Mondelinge Vraag: Stand van zaken dossier heraanleg Markt
Vorig jaar werd een participatie traject op poten gezet over de heraanleg van het marktplein. Er werd een ongewoon hoog tempo ontwikkeld in de opeenvolging van de verschillende stappen. Dit was nodig, zo werd ons verteld, omwille van een belangrijke deadline voor het verkrijgen van subsidies voor de rioleringswerken. Zowat iedereen was enthousiast over het verloop van het proces tot dan toe, en ook over het resultaat was er duidelijk en overwegend positieve reactie. De laatste keer dat we iets te horen hebben gekregen dateert echter al van de korte sessie voor de gemeenteraad van november 2021. Daarna niks meer. Is de urgentie dan verdwenen?
Onze vraag is evident: hoe zit het met de plannen? halen we de deadlines om te kunnen genieten van de subsidies voor de riolering sterken? Waarom ligt het dossier stil? tenslotte vragen we een duidelijke concrete tijdslijn van het verder verloop van dit belangrijk dossier.
* Mondelinge Vraag: Openbare toiletten in Berlaar
Het probleem is groter dan men denkt. Mensen die nog moeilijk de deur uit durven gaan omdat ze niet zeker zijn dat er een toilet zal te vinden zijn wanneer ze eens willen gaan wandelen of naar een uitvaart gaan. Sinds Groen dit meer en meer opwerpt als aandachtspunt krijgen we meer en meer vragen hierover. Niet voor niets namen wij dit op in ons programma. Groen streeft naar optimale bewegingsvrijheid voor iedereen. Als we dat niet doen werken we isolement in de hand. Dat kan en mag niet gebeuren, zeker nu Corona het risico op isolement nog groter maakt. naar aanleiding van de heraanleg van de kerk omgeving en de restauratie van de kerk vragen wij ons af of er op een of andere manier gedacht werd aan het inrichten van een openbaar toilet. Bij uitbreiding stellen we ook vast dat mensen uitgenodigd worden om te gaan wandelen in het park van Berlaarhof, maar dat ook daar niets is voorzien qua openbaar toiletvoorziening. Bij de voorstelling van de plannen voor de heraanleg van de Markt vroeg Groen verscheidene keren om plaats te voorzien voor een openbaar toilet. Voor Groen is dat een evidentie wanneer men het heeft over inrichting van een hedendaags plein met modern comfort. We streven toch naar maximaal gebruik van kwaliteitsvolle openbare ruimte en de ontmoetingsdynamiek die daaruit voortvloeit.
hoe reageert het college op deze toenemende vraag?
hoe krijgt deze vraag een plaats in de plannen voor heraanleg van de Markt? Wat kan er nog gebeuren op andere plaatsen zoals het park van Berlaarhof en andere.