Groene punten Februari 2019

Groene punten Februari 2019

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge vraag: Pekelen op de fietspaden in plaats van zout strooien

Naar aanleiding van de recente sneeuwval en ijsgang konden we zelf vaststellen dat er nog verbetermarge is in het vrijmaken van onze fietspaden. Zelf zagen we de strooiwagen die over fietspaden reed. We weten ondertussen dat strooien op fietspaden niet efficiënt is omdat er onvoldoende druk wordt gezet op het zout. Voor auto‘s is dat geen probleem. Bovendien strooit men meer zout in de voortuinen en groeipercentage dan op het fietspad zelf. Eens te meer vraagt Groen Berlaar op deze manier van werken te willen vervangen door te pekelen. De beelden over de aanpak in Mechelen spraken voor zich. Daarom stellen we volgende beslissing voor:

1. bij ijsgang en sneeuwval worden fietspaden zo snel mogelijk aangepakt met de pekeltechniek in plaats van het strooien van zout

Op de gemeenteraad brengt Groen een amendement aan waardoor punt 1. als volgt gewijzigd wordt: 1. bij ijsgang en sneeuwval wordt er gezocht naar alternatieve technieken om fietspaden zo snel mogelijk vrij te maken

2. De middelen worden voorzien om het nodige materieel, nieuw of aangepast, aan te schaffen en te gebruiken.

3. Er wordt gestreefd naar twee voertuigen om dat werk uit te voeren.

* Mondelinge vraag: Openbaar maken Bouwcode Berlaar

Bijdens de gemeenteraad van september 2018 werd het punt over de bouwvisie/bouwcode, ter goedkeuring in de agenda opgenomen, verdaagd. Het veroorzaakte toen commotie omdat men kon aanvoelen dat dit punt nooit zou terugkomen op de agenda. Vandaag wordt deze vrees bevestigd vermits de bouwcode nog niet opnieuw werd geagendeerd. Erger nog, wij weten niet meer welke richtlijn Berlaar hanteert in het overleg met bouwheren en waarvan het bestuur beweert dat hij in lijn is met de zogenaamde bouwvisie van de gemeente. Wij gaan ervan uit dat die richtlijn dan ook rekening houdt met de mening van de Berlaarnaren, al dan niet verenigd in actiegroepen zoals de Berlaarse Bezorgde Burgers. Het massale protest tegen de plannen op de Steylaertssite geeft een duidelijk signaal. Mensen hebben het gehad met het gebrek aan transparantie en achterkamerpolitiek. Groen Berlaar kaartte dit als eerste aan en nam, binnen het kader van de GECORO, als eerste het initiatief om een bouwcode voor Berlaar op te stellen. Onder druk van actiegroepen kwam er een document. Vandaag vragen wij om het document dat vandaag wordt gebruikt door de gemeente voor te leggen aan deze raad om het te laten bekrachtigen. Dit houdt in dat de raadsleden eerst de definitieve tekst moeten krijgen, eventueel te becommentariëren, om daarna op de eerstvolgende gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen.

Binnen dezelfde thematiek vragen wij volledige transparantie over de studie van STRAMIEN rond de kerkomgeving. We begrijpen immers niet waarom projectontwikkelaars wel, en raadsleden en burgers niet op de hoogte zijn van deze studie met haar conclusies. Eens te meer lokt het bestuur zelf protest uit door een manifest gebrek aan transparantie.

Concreet vragen wij om tijdens de raadszitting van februari zowel de bouwvisie/bouwcode als de studie van STRAMIEN te bezorgen aan de raadsleden.

* Mondelinge vraag: Overdekte petanquebaan

Sport verbindt, sport is gezond, sport ontspant, sport geeft ook ouderen de kans op samen te zijn, zich goed te voelen, isolement te doorbreken. En als het lijf niet goed meer mee wil biedt petanque nog veel mogelijkheden. In Berlaar zijn we gezegend met een bloeiende petanqueclub dank zij de inzet van enkele actieve Berlaarnaren. De gemeente speelde ook haar rol in de ontwikkeling van de club, maar dat werk is niet af. Op dit ogenblik is het voor de club onmogelijk om actief te blijven omdat er geen enkele baan overkapt is. Nochtans vraagt de club dat al geruime tijd. Tot onze verbazing is er ook in het masterplan sport niets in die zin opgenomen. Zowat iedereen is het erover eens dat ook deze club een belangrijke rol speelt in het streven naar welzijn in onze gemeente. Een bloeiende en goed geleide club verdient alle steun. Daarom vraagt groen Berlaar met aandrang om met de club in dialoog te gaan met de bedoeling om overkapte banen te voorzien in onze gemeente.