Groene punten December 2020

Groene punten December 2020

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Klimaatplan Berlaar

Naar aanleiding van de communicatie rond het klimaatplan van de stad Antwerpen willen we de gemeente opnieuw bevragen over haar ambities inzake de te halen doelen rond CO2-reductie en duurzame energieproductie.

Antwerpen is ambitieus en wil meer doen: een klimaatneutrale stad in 2050. De stad wil in dat licht de uitstoot van CO₂ verminderen met 50% tot  55%, vergeleken met 2005. Dit is tot 15% meer dan wat Europa vooropstelt en Antwerpen spiegelt zich zo als eerste stad in Vlaanderen aan de European Green Deal. Met het Klimaatplan 2030 zetten we onze schouders onder  een waaier van maatregelen en ondersteunen de volgende stappen om dit doel te realiseren. Samen met alle inwoners, ondernemers, organisaties en bedrijven maken we dit plan waar. Antwerpen mikt daarmee veel hoger dan Vlaanderen als gewest.

Ondertussen zijn de helft van de Vlaamse gemeenten ambitieuzer dan Vlaanderen. Onze vraag is of het bestuur ook in Berlaar een tandje wil bijsteken en de te behalen doelen kan aanpassen richting European Green Deal, en op die manier blijk geeft van ernst en daadkracht in de strijd tegen de klimaatverandering.

 

* Mondelinge Vraag: Postpunt op Heikant

Tijdens de gemeenteraad van 20/02/2018 informeerde onze fractie naar de mogelijkheden om een postpunt in te richten op Berlaar Heikant. Ondertussen is de wereld veranderd en heeft de e-commerce, geholpen door de coronacrisis, een hoge vlucht genomen. Vandaag herhalen wij onze vraag naar een postpunt op Berlaar Heikant. 

Er is een pakketpunt in Heikant maar van Bpost is er volgens onze informatie geen postpunt. Klopt onze informatie en hoe kijkt het gemeentebestuur hier tegenaan? In de marge van deze vraag herhalen wij tevens onze vraag uit de gemeenteraad van 20/03/2018 over de noodzaak van een geldautomaat op Berlaar Heikant. Welke oplossing is er ondertussen gevonden?

 

* Mondelinge Vraag: Kapteller in Berlaar?

In sneltempo neemt de aandacht voor het belang van bomen en bossen toe. Onze fractie, al jarenlang pleitbezorger, is erg blij met deze evolutie. De tijd lijkt rijp om te kunnen streven naar en werken aan tastbare en zichtbare resultaten. Met andere woorden kan nu werk worden gemaakt van de aanplant van meer bomen en bossen. De gemeente heeft ingezien dat dit de enige goede weg is en voelt zich gesterkt door de SDG's.

Groen is van mening dat het aantal bomen op het grondgebied van de gemeente als gevolg van de nieuwe koers, in absolute cijfers moet toenemen. Het volstaat dus niet om bomen bij te planten. even noodzakelijk is het beheersen van het rooien van bomen. het is dus even belangrijk om een een systeem in het leven te roepen om de kap van bomen te monitoren. De reden voor de kap mag niet relevant zijn voor deze telling. Een boom doet zijn werk, ongeacht de reden voor de kap. Zelfs wanneer er bomen verdwijnen voor de ontwikkeling van een natuurgebied, dan telden die bomen nog altijd mee. Ook de plaats van de bomen mag geen rol spelen. Zowel de bomen op publiek domein als de bomen op privédomein dienen bij kap,  geteld te worden. Alleen op die manier kunnen we spreken van een volwaardig en resultaatgericht bomenbeleid.

Daarom stelt Groen voor om, naar analogie van de "KAPTELLER" in Mechelen, ook een gelijkaardige tool in het leven te roepen om op die manier het bomenbestand van de gemeente efficiënt te kunnen monitoren en het beleid indien nodig bij te sturen.

in de marge va deze vraag herhalen wij onze vraag om zeker grote waardevolle bomen zoveel als mogelijk te willen waren van kap. Het duurt vele jaren voor de verloren natuurwaarde is hersteld. Meermaals gaat er meer dan één generatie over!

 

* Mondelinge Vraag: Hangen de mezenkasten ondertussen?

In het kader van de bestrijding van de processierupsenplaag werd afgesproken dat de gemeente vanaf volgend seizoen zou kiezen voor een natuurlijke bestrijding van de processierupsen. Bedoeld wordt bestrijding door mezen. In dat licht werd afgesproken dat de gemeente voldoende mezenkasten zou ophangen waar nodig. Ondertussen is het nu het ideale moment om de mezenkasten op te hangen.

Onze vraag: heeft de gemeente ondertussen voldoende mezenkasten aangekocht en opgehangen waar noodzakelijk?

 

* Mondelinge Vraag: Charter Baanbrekende Werkgever

De coronacrisis heeft onze samenleving danig verstoord. We worden met z'n allen verplicht ons leven aan te passen. Ook vele gewoonten moeten eraan geloven. Zo is er op gebied van werk ook al veel veranderd. Thuiswerk lijkt een vaste plaats te veroveren. Mobiliteit wordt grondig herbekeken, enz...

een en ander resulteerde onder andere in het Charter "baanbrekende werkgever". De initiatiefnemers willen met dit charter een positieve dialoog starten over hoe we werk en mobiliteit organiseren. Samen streven we naar een significante impact op het welzijn van de medewerkers. 

Wij vragen het bestuur om te willen overwegen om het charter te ondertekenen. lees ook: https://www.baanbrekendewerkgever.be/waaromondertekenen

 

SAMENVATTING BAANBREKENDE WERKGEVER:

De Baanbrekende Werkgever streeft naar een mensgericht beleid in 2021. Daarin pakt hij de uitdagingen van het hybride werken aan.

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken

de juiste digitale tools en ICT-infrastructuur flexibele werkuren  inspraak in het eigen uurrooster

Hybride werken in vertrouwen

duidelijk kader rond hybride werken waarbij vertrouwen de basis is   grotere autonomie voor de werknemer

Met aandacht voor nabijheid 

enerzijds betrokken blijven bij de doelstellingen en de organisatie, anderzijds verbonden blijven met de collega’s   

Betrokkenheid bij de organisatie creëren   verbondenheid binnen teams en tussen teams   individuen leren van elkaar en groeien als professional.   Vanuit betrokkenheid en verbondenheid ontstaan ook de vonken die leiden tot creativiteit en innovatie.

Aandacht voor gezondheid    

fysieke en mentale gezondheid van de medewerker   De Baanbrekende Werkgever kan ook verder gaan door gezond eten en regelmatig bewegen actief te promoten, ook bij thuiswerk

Slimmer en groener onderweg

De Baanbrekende Werkgever stimuleert actief milieuvriendelijke vervoersmodi zoals de (e-)fiets, de step, het openbaar vervoer of een combinatie van deze. Als hij toch voor de wagen kiest, moedigt hij de keuze voor de meest milieuvriendelijke wagens aan: hybride, elektrische en deelwagens  Sinds maart 2019 is er ook een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget.

 

* Mondelinge Vraag: Betonstop Berlaar

De beslissing van de Vlaamse regering spreekt de gemeenten rechtstreeks aan. Gemeenten worden namelijk verantwoordelijk voor de vergoeding van mogelijke planschade, geleden door eigenaars van vermeende toekomstige bouwgronden. Dit feit alleen al toont nog maar eens het zwakke leiderschap van de Vlaamse regering. Bovendien besliste dezelfde regering fijntjes dat de vergoeding moet beantwoorden aan de marktwaarde van het moment. Deze beslissing maakt het geheel zo ongeloofwaardig dat wij zouden voorstellen om de regering in te lichten dat wij in Berlaar, en hopelijk in alle Vlaamse gemeenten, hoegenaamd niet geïnteresseerd zijn in dergelijke lachwekkende besluiten en dat de regering beter haar werk moet overdoen.

Toch hebben wij enkele vragen rond dit belangrijke onderwerp;

Over hoeveel bebouwbare hectares grond beschikt Berlaar? (Verplicht register)

Houdt het gemeentebestuur in haar nog te bepalen bouw- en woonvisie rekening met respectievelijk de betonstop (visie Vlaamse Bouwmeester), de te vergoeden planschade op haar grondgebied, de mogelijkheid om bouwrechten over te plaatsen naar meer gewenste plaatsen op haar grondgebied?

 

Live meevolgen kan via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=tAzM8QJHYl8&feature=youtu.be