Groene punten April 2019

Groene punten April 2019

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge vraag: Mestactieplan in Berlaar

Naar aanleiding van het mestrapport 2018 van de Vlaamse overheid en meer bepaald de slechte resultaten, willen we informeren naar cijfers over Berlaar. Ook al behoort Berlaar niet tot de selectie van VODKA-gemeenten met probleemcijfers, toch willen we weten of er in Berlaar controles werden en worden uitgevoerd en wat daarvan de resultaten zijn. Aangezien de bemestingsperiode zo goed als achter de rug is en de resultaten van metingen binnen de 10 dagen gekend zijn kunnen er zelfs al resultaten zijn van 2019.

De Vlaamse overheid stelde een zoveelste mestactieplan, het zesde al, op. Heeft dit nieuwe plan gevolgen voor onze landbouwers? Welke?

Naast de cijfers willen we vernemen welk beleid de gemeente terzake voert, eventueel in samenwerking met CVBB, en of de landbouwraad hierin al initiatieven genomen heeft.

* Mondelinge vraag: Rioleringsgraad in Berlaar - dringend beleid gevraagd

Het klinkt als fictie en toch is het zo dat 1 op 8 huizen in Vlaanderen niet is aangesloten op een rioleringsnet. Een rijke regio onwaardig. In het begin van deze eeuw maakten we een echte kolderserie mee wanneer het ging over de aanpak van ditzelfde probleem. Een echt non-beleid leidde er toe dat de deadline om overal proper oppervlaktewater te krijgen opgeschoven werd van 2015 naar 2027! In onze ogen een schande die neigt naar schuldig verzuim. Ook in onze eigen gemeente heeft men gedaan alsof men iets wilde ondernemen. Ondertussen weten we beter.

De huidige cijfers over Berlaar zijn duidelijk. Slechts 64,14% van onze huizen is aangesloten op riolering. Welk beleid zal het bestuur voeren om tegen 2027 zuivere beken en rivieren te hebben, zoals Europa eist?

* Mondelinge vraag: Kievit

Omdat we op geen enkele andere manier officieel kunnen vernemen wat er precies gebeurd is met onze vraag van de vorige gemeenteraad voor bescherming van kievitnesten, vragen we in deze raad een stand van zaken, gemaakte afspraken en maatregelen naar volgend broedseizoen.

* Mondelinge vraag: Samen studeren in groep

Studeren in de bib van Berlaar werd mogelijk gemaakt door Groen, in samenwerking met de bibliothecaris. Onlangs verstuurde de bibliothecaris opnieuw een mail met de boodschap dat hij zijn schouders er opnieuw onder wil zetten komende blokperiode. Het was een testfase in januari-februari en was een beperkt succes door enkele factoren:

Er is draagvlak, maar het inschijvingssysteem, gecombineerd met de laattijdige communicatie en het beperkt aantal studeerplaatsen.

De blokperiode van mei en juni komt eraan. In deze periode zullen zowel middelbare scholieren als hogeschool- en universiteitsstudenten blok hebben. Graag stellen we als fractie voor om - naast hetzelfde aantal plekken in de bib te behouden - de capaciteit uit te breiden in samenwerking met scholen in Berlaar en Heikant. Enkele lokalen die tijdens deze periode niet gebruikt worden, waar studenten terecht kunnen. Het zorgt voor sociale cohesie, gaat eenzaamheid tegen en werkt motiverend.

* Mondelinge vraag: Militair domein

Het ziet er meer en meer naar uit dat het Belgisch leger haar terrein in Berlaar niet langer zal aanhouden. Het wordt dringend tijd dat het gesprek hierover wordt opengebroken zodat ook de burgers hun mening kwijt kunnen. Omdat het gebied ruim genoeg is om meerdere functies in de toekomst te kunnen combineren vinden wij het belangrijk hierover grondig na te denken en alle pistes in kaart te brengen en de pro's en contra's tegenover mekaar af te wegen. We hebben het gevoel voor een unieke uitdaging te staan die een goed overwogen beslissing vraagt. Deze beslissing zal voor onze gemeente bepalend zijn.

Concreet vragen we de op dit ogenblik beschikbare informatie volledig open te communiceren. Ook vragen we om komaf te maken met de geruchten dat er één bedrijf zou komen op de site. Hoever staat het dossier op dit ogenblik? Zijn er contracten gesloten?

We vragen om een volwaardig participatief proces op te starten onder begeleiding van een professioneel bureau zodat alle facetten zoals integraal wonen, duurzaamheid, klimaat, natuur, mobiliteit, betaalbaarheid, onderhoud, e.d. van bij het begin deel uitmaken van het dossier.

We vragen om een agenda op te stellen die alle verschillende stappen in kaart brengt en een idee geeft van de streefdoelen en de vermoedelijke tijdslijn.