Evaluatie 2022 - Onderwijs

Het is 2022. Drie jaar geleden legde de gemeenteraad en het schepencollege in Berlaar de eed af. We zijn dus halverwege de bestuursperiode van 2019 en 2024; tijd voor een grondige evaluatie van 3 jaar CD&V en N-VA. Je krijgt een overzichtje van de uitgevoerde en niet-uitgevoerde punten van het Berlaarse bestuursakkoord, vandaag over het thema onderwijs. Welke score krijgt het bestuur op dit moment en maken ze hun beloftes waar? Je lees het hier.

 

1. Scholen worden betrokken bij beleidsbeslissingen, hoewel het participatiebeleid daaromtrent niet concreet is.

Het project "sport na school" is een lovenswaardig en succesvol initiatief, net zoals de muziek- en tekenacademie in onze gemeente. Schriftelijke vraag over de analyse van ICT-behoeften van scholen.

 

2. Een analyse van de ICT-behoeften van de scholen blijft nodig."

  •  -> Heeft de ICT-behoefte-analyse bij onze scholen reeds plaatsgevonden? Wie was of zou verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze analyse? Indien de analyse uitgevoerd is, wat zijn de resultaten?

Er vond tijdens het schooljaar 2021-2022 een IT-analyse plaats in beide scholen. Dit gebeurde aan de hand van SELFIE, een Europees onderzoeksinstrument dat het ICT-gebruik in scholen in kaart brengt door middel van een bevraging van minstens 80% van de personeelsleden en leerlingen vanaf 10 jaar. Tegelijk is de IT-behoefte (en dus ook de analyse ervan) een dynamisch gegeven.

De analyse wijst uit dat onze gemeentescholen gelijkaardig scoren als scholen uit onze scholengemeenschap, dat evaluatiepraktijken slechts zeer beperkt digitaal gebeuren, dat de scholen eerder sterk scoren voor infrastructuur, toegang tot internet, pedagogische ondersteuning en hulpbronnen. Bedenking daarbij is wel dat de infrastructuur na uitgebreider (technisch) onderzoek een aandachtspunt vormt, zowel op het vlak van de internetverbinding (beide scholen) als op het vlak van wifi-apparaten (De Stap).

 De schoolteams werken al met online leermiddelen en zijn vertrouwd met digitale schoolse communicatie. Ze scoren laaggemiddeld voor het gebruik van virtuele leeromgevingen, vakoverschrijdende digitale projecten, digitaal vaardigheden beoordelen, digitaal verantwoordelijk gedrag (leerlingen denken hier wel goed op te scoren!) en verwijzen naar werk van anderen. Daarnaast scoren ze zwak voor het geven van digitale tussentijdse feedback en krijgen leerlingen geen of weinig mogelijkheden om digitaal te reflecteren op hun leerproces of feedback te geven aan andere leerlingen.

Bijkomende professionalisering is nodig. Dat kan deels intern gebeuren (leren van elkaar). Daarnaast wordt o.a. een pedagogische studiedag gepland in het tweede trimester van schooljaar 2022-2023, samen met de scholengemeenschap. Personeelsleden zullen dan workshops volgen op eigen niveau in het kader van IT, waarbij ze ervaringen met collega’s uit andere scholen kunnen uitwisselen. Aanvullend worden andere initiatieven ondernomen tijdens pedagogische studiedagen en buiten de lesuren.

De internetverbinding heeft in beide scholen onvoldoende capaciteit. Zeker wanneer meerdere toestellen gelijktijdig actief gebruikt worden in de klassen, vormt dat een probleem. Zowel de download- als uploadsnelheid moet omhoog. De dienst IT van de gemeente volgt dit op en zorgt dat dit binnen afzienbare tijd verbetert. De capaciteit van de accesspoints is in Heikant al verbeterd en vermoedelijk voldoende voor de eerstkomende jaren. In De Stap is die capaciteit onvoldoende om doorgedreven individuele apparaten te gebruiken in het vijfde en zesde leerjaar. Nieuwe accesspoints zullen deze problematiek oplossen.

De huidige digitale borden in Heikant zijn in de meeste klassen al ouder dan tien jaar en de zichtbaarheid laat te wensen over. Zes nieuwe digitale schoolborden (touchscreens) zijn gebudgetteerd in 2022, wat een inhaalbeweging op dat vlak mogelijk maakt. Ze zullen de verouderde borden vervangen. In De Stap signaleren de leerkrachten een tekort aan digitale apparatuur en worden de smartboards als onvoldoende kwaliteitsvol ervaren. Ook hier moet bijkomend worden geïnvesteerd in schoolborden die voldoen aan de huidige normen: scherp beeld, hoge helderheid, nauwkeurig aanraaksysteem, geluidsarm, weinig onderhoud. In de kleuterklassen zouden bijkomende kleine TV-schermen een meerwaarde bieden.

Op het vlak van individuele toestellen voor de leerlingen zijn de bijna vijftig laptops die in Heikant ter beschikking staan verouderd en onhandig in gebruik door hun grootte en batterijcapaciteit. Er zijn ook vijftien tablets ter beschikking, evenals een computerklas met oudere laptops. In De Stap is er een computerklas met twintig computers. Daarnaast zijn er dertien tablets beschikbaar voor gebruik in de les. Die worden frequent gebruikt, maar de mogelijkheden zijn beperkt.

De Vlaamse overheid voorziet in 2022 en 2023 extra budget om voornamelijk leerlingen uit het vijfde en het zesde leerjaar aan individuele toestellen te helpen die tijdens de les ingezet kunnen worden om hybride lesomgevingen te ondersteunen. 

Via de dienstbrief van 23 december 2021 werd 511 euro per onderwijzer toegekend (berekend op basis van hoofdopdracht). Dat gaat om de zogenaamde ‘gekleurde middelen’, wat betekent dat indien dat budget niet nodig is voor de leerkrachten, het op een andere, weliswaar IT-gerelateerde wijze kan worden ingezet. In de gemeentescholen wordt het budget bij het budget digisprong gevoegd. Deze middelen worden ook gecontroleerd; over de besteding moet verantwoording worden afgelegd.

De scholengemeenschap startte in augustus 2021 een werkgroep ‘digitaal’ op, die eenmaal per kwartaal vergadert. Naast het uitwerken van de hogergenoemde pedagogische studiedag, schreef deze werkgroep een visietekst over de pedagogische bedoeling van IT in de scholen met daaraan gekoppelde doelen. Die worden door de scholen verder vertaald in hun specifieke schoolbeleidsplan.

Het beleidsplan van De Stap voor het huidige en komende schooljaar bevat een aantal concrete doelstellingen die hieronder samengevat worden. Heikant volgt dezelfde doelstellingen, soms enigszins vertraagd, omdat De Stap als piloot fungeert.

  1. Ontwikkelen, uitrollen, evalueren en bijsturen van digitaal documentenbeheersysteem, zodat de info op schoolniveau eenvoudiger beschikbaar wordt op een hedendaagse manier. In februari 2022 werd hiervoor een Google workspace for education-platform opgezet. Dat platform biedt daarnaast de basis om digitale leeromgevingen voor de leerlingen op te zetten.
  2. Uitrollen van het digisprong-project. In oktober 2022 startte een werkgroep om de betekenis van digisprong na te gaan in De Stap. De werkgroep zette een aantal verticale leerlijnen uit die nadien door verschillende deelgroepen een eerste maal vertaald werden naar hun klaspraktijk. Tijdens de volgende stappen worden materiaal en competenties in kaart gebracht. Op basis daarvan zullen pedagogische studiedagen en andere werkvergaderingen gepland worden. De directeur maakt deel uit van deze werkgroep, die het pedagogische IT-beleid van de school uitzet.
  3. Uitwerken van het technische en financiële IT-beleid van de school. De IT-coördinator en de directeur werken hiervoor nauw samen. De voornaamste conclusie luidt: (kleine) investering nodig op zeer korte termijn in wifi. In beide scholen is er een sterkere internetverbinding nodig. De digiborden zijn aan vernieuwing toe. Het huidige netwerk in De Stap is nodeloos complex, wat de foutenlast van het netwerk vergroot. Dit wordt afgebouwd.
  4. Uittesten chromebooks. In mei 2022 experimenteert De Stap gedurende twee weken met vierentwintig chromebooks. Op die manier kunnen valkuilen en mogelijkheden in kaart worden gebracht.

 

  • "Eénmaal per jaar nodigen we de middelbare school op het OOG-overleg uit."
     -> Wie zit er rond de tafel in het OOG-overleg? Wat is het doel van dit overleg, welke zaken worden hierop besproken? En heeft dit overleg reeds jaarlijks plaatsgevonden?

Het eerste overleg met de directies van de secundaire school, de schepen van onderwijs en de medewerker flankerend onderwijsbeleid is gepland in april 2022. De diensten van gemeente en OCMW werden bevraagd op het vlak van agendapunten en opportuniteit tot deelname. Zo kwamen (voorlopig) volgende punten op de agenda: resultaten van VAD-bevraging over verslavingsproblematiek bij jongeren, jeugdopbouwwerker, OKAN-onderwijs, Sport na School, mobiliteit. Tijdens het overleg zal worden besproken op welke manier het bestuur de school kan ondersteunen.

Het OOG wordt al enkele jaren tweemaal per jaar georganiseerd voor/met de basisscholen van Berlaar. Deelnemers zijn de burgemeester, de schepen van onderwijs, de schepen van mobiliteit, de directies van de basisscholen, de lokale politie, de medewerker flankerend onderwijsbeleid en – afhankelijk van de agendapunten – medewerkers uit verschillende diensten van het lokaal bestuur. Het OOG bespreekt de acties die de gemeente voor de scholen uitwerkt en biedt eveneens een forum voor vragen tot ondersteuning vanuit de scholen. Regelmatig terugkerende agendapunten betreffen mobiliteit (verkeersshows, Strapdag, scholenroutekaart, …), sport (scholenveldloop, kleutersportdag, …), politie (fietsproef, verkeerspark, …), flankerend onderwijsbeleid (Technopolis wetenschapsshows, schoolvoorstellingen, …), milieu (zwerfvuilactie, …), Huis van het Kind, zomerschool,… Ook andere externe organisaties met interessante acties voor de scholen passen in dit kader. 

 

3. Octopusplannen

4. Sport na school: succes! 

5. Stimuleren naschoolse muzische vorming.

6. OOG-overleg

7. Gemachtigde opzichters: campagnes lopen, aanwerving moeizaam. Het aantrekken van gemachtigde opzichters is en blijft een uitdaging; de inspanningen van de gemeente en communicatie-initiatieven daaromtrent zijn ruim voldoende.

 

Uitgevoerd: 4 (octopusplannen, sport na school, muzische vorming, opzichters)
In uitvoering: 1 (...)
Niet uitgevoerd: 2 (OOG-overleg, analyse ICT-behoeften)

 

Score voor onderwijs: 2/7

(Uitgevoerd krijgt 1 punt, in uitvoering 0.5 en niet uitgevoerd een 0.)

 

Samenvatting van ambities in het Berlaarse bestuursakkoord:

1. De scholen zullen optimaal betrokken worden bij beleidsbeslissingen o.a. onderwijs, verkeersopvoeding en afvalpreventie.
2. Een analyse van de ICT-behoeften van de scholen blijft nodig.
3. De Octopusplannen verder realiseren.
4. Organiseren van “Sport na school”.
5. Stimuleren en ondersteunen van naschoolse muzische vorming. De muziekacademie blijft een meerwaarde voor onze gemeente.
6. Eénmaal per jaar nodigen we de middelbare school op het OOG-overleg uit.
7. Nieuwe gemachtigde opzichters aantrekken via nieuwe kanalen.

Je kan het volledige bestuursakkoord van Berlaar hier nalezen.