Nieuwsoverzicht Groen

Groenen willen af van de wegwerpmaatschappij

Groenen willen af van de wegwerpmaatschappijdi, 2017-07-04 Lees voor

Een initiatiefrapport van Frans Europarlementslid Pascal Durand (Les Verts) stuurt de Europese Commissie een sterk signaal om komaf te maken met de beperkte levensduur van producten. Naar aanleiding van het debat gisterenavond en de stemming vanmiddag in het Europees Parlement, zegt Bart Staes (Groen, Europarlementslid): “Teveel producten worden bewust zo gemaakt dat ze niet al te lang meegaan en niet gerepareerd kunnen worden, opdat mensen maar een nieuw exemplaar zouden kopen. Deze wegwerpmentaliteit is niet langer houdbaar. Ze is niet alleen nefast voor het milieu, maar ook sociaal en economisch kunnen we de gevolgen niet langer negeren.”

Bart StaesEuropees parlementslid

Vandaag verbruikt de gemiddelde Europeaan 43 kg grondstoffen per dag (50% meer dan 30 jaar geleden!) en produceert 14 kg elektrisch en elektronisch afval per jaar per persoon.
Het rapport dat nu voorligt, zoomt vooral in op de gebruiksvriendelijkheid van producten en doet voorstellen op verschillende niveaus om tot een ander consumptiemodel te komen. Zo willen de groenen criteria invoeren opdat producten van bij het ontwerp een minimale levensduur krijgen. Ze stellen ook voor geprogrammeerde (en dus opzettelijke) veroudering van producten te ontmoedigen.

Staes: “Iedereen weet dat toestellen soms onherroepelijk in de prullenmand verdwijnen, omdat het product zo is ontworpen dat reparatie onmogelijk is. Door de industrie te ondersteunen die inspanningen levert om producten te verduurzamen, maar ook door de consument beter te informeren, kunnen we hieraan verhelpen. Producten kunnen bijvoorbeeld een bijsluiter bevatten met hersteltips. We kunnen het voor producenten verbieden om nog toestellen te ontwerpen met ‘onderdelen’ die niet te verwijderen zijn of snel verslijten. Alleen zo kunnen we een opstap maken naar de circulaire economie.”

“Dit rapport benadrukt voor de eerste maal het belang van de levensduur van vele producten uit ons dagelijks leven. Logisch, vinden vele consumenten, maar de politieke partijen waren het lang niet allemaal eens. Het blijft balanceren tussen competitiviteit en ecologie, al moedigt het rapport eerder aan dan dat het verbiedt of straft”, aldus nog Staes.

Brussels verbod op dwangvoederen belangrijke stap

Brussels verbod op dwangvoederen belangrijke stapdi, 2017-07-04 Lees voor

Dwangvoederen (bijvoorbeeld bij de productie van foie gras) wordt verboden in het Brusselse Gewest. Dat werd vandaag unaniem goedgekeurd in het Brussels Parlement. Parlementslid Annemie Maes (Groen) reageert tevreden. “Onder impuls van Groen en Ecolo kwam er twee jaar geleden schot in de zaak. Dat staatssecretaris voor dierenwelzijn, Bianca Debaets (CD&V), ons heeft gevolgd, stemt me bijzonder tevreden.” 

Annemie MaesBrussels parlementslid

Dwangvoederen (bijvoorbeeld bij de productie van foie gras) wordt verboden in het Brusselse Gewest. Dat werd vandaag unaniem goedgekeurd in het Brussels Parlement. Parlementslid Annemie Maes (Groen) reageert tevreden. “Onder impuls van Groen en Ecolo kwam er twee jaar geleden schot in de zaak. Dat staatssecretaris voor dierenwelzijn, Bianca Debaets (CD&V), ons heeft gevolgd, stemt me bijzonder tevreden.” Maes hoopt in de toekomst op verdere samenwerking.

Hoewel er op dit moment geen productie van foie gras is in het Brussels Gewest, voorkomt deze ordonnantie toekomstige vestigingen. Zeker in tijden van een zich ontwikkelende stadslandbouw is dit belangrijk. Het symbolische aspect van deze maatregel is ook niet te onderschatten. Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen): “Dit voorstel zou moeten navolging krijgen in heel België. Dwangvoederen komt immers neer op foltering van dieren, dat kunnen we niet toelaten.”

Verdere samenwerking

 

Maes hoopt ook op verdere samenwerking rond dierenwelzijn. “Staatssecretaris voor Dierenwelzijn, Bianca Debaets (CD&V), heeft nog heel wat werk voor de boeg. Wij zijn alleszins vragende partij om nieuwe regelgeving te helpen uitbouwen die het dierenwelzijn ten goede komt.” Haar collega Céline Delforge (Ecolo) wijst tot slot nog op de hoge consumptie van foie gras in België. “Hopelijk zal dit voorstel van verbod op dwangvoederen burgers ook aanzetten om eigen consumptie te herbekijken.”

Met kennislift kan kloof tussen hoogopgeleiden en anderen echt verkleind worden

Met kennislift kan kloof tussen hoogopgeleiden en anderen echt verkleind wordenvr, 2017-06-30 Lees voor

Voor Groen zijn de armoedecijfers van de FOD Sociale Zekerheid een zoveelste alarmbel. De kloof tussen hoogopgeleiden en de rest van de bevolking wordt steeds groter. Volgens Evita Willaert (kamerlid Groen) zorgt het beleid van de federale regering er niet voor dat die kloof krimpt, integendeel.

Evita WillaertFederaal parlementslid Imade AnnouriVlaams parlementslid

“De regering moet dit heel serieus nemen. Een gericht arbeidsmarktbeleid is een belangrijke hefboom voor het verlagen van de armoedekloof. Deze kloof kost de samenleving handenvol geld, en er gaat zoveel talent verloren.” Groen lanceert het voorstel van een kennislift, gericht op competenties en kennisdeling tussen werknemers.

 

In België staan jongeren en ouderen zwak op de arbeidsmarkt. Jongeren kunnen amper ervaring opdoen, oudere werknemers blijken al te vaak het grootste slachtoffer van herstructurering. Groen lanceert een oplossing voor die problematiek: “Via de kennislift kunnen we twee dingen tegelijk doen: de inzetbaarheid van ouderen versterken en jongeren aan het werk zetten. Actieve mensen kunnen, op vrijwillige basis, hun carrière onderbreken voor ten minste een jaar om studies te hervatten, terwijl de ontvangen compensatie gelijkaardig is aan de werkloosheidsuitkering. Werkgevers moeten zich dan engageren om deze mensen te vervangen door het inhuren van werkloze jongeren”, legt Imade Annouri (Vlaams Parlementslid Groen) uit.

 

In Zweden was dit een groot succes: in drie jaar tijd nam 10% van  de actieve beroepsbevolking deel aan dit programma, vooral laagopgeleiden en vrouwen. Het systeem, gedecentraliseerd op gemeentelijk niveau, bood maximale flexibiliteit bij de keuze van de studies. “De regering staat voor de uitdaging om de kloof echt te verkleinen. Dit kan door een doelgericht arbeidsmarktbeleid. Groen reikt voorstellen aan om echt iets te veranderen. Hopelijk neemt de meerderheid onze uitgestoken hand aan, zodat we echt werk maken van gelijke kansen op de arbeidsmarkt”, besluiten Willaert & Annouri.

 

Lessen uit Optima: Belfius als spil van een relancebeleid

Lessen uit Optima: Belfius als spil van een relancebeleiddo, 2017-06-29 Lees voor

Het wordt weer een hete zomer in de politiek. De begrotingsoefening kondigt zich met een tekort van 4 miljard aan als bijzonder moeilijk, ons land torst nog steeds een torenhoge staatsschuld van 106% waar Europa argwanend naar kijkt en op Vlaanderen hoeft de federale regering ook niet te rekenen, nu de terechte schrapping van de Turteltaks de toch al wankele Vlaamse begroting verder in woelig water brengt.

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

Misrekening na misrekening maakten van het begrotingsgat een heuse krater. Blinde ideologie moet het keer op keer afleggen tegen wat werkt: in plaats van gerichte maatregelen en een verschuiving naar eerlijker en groenere fiscaliteit. De weigering om fiscale achterpoortjes voor multinationals te sluiten, het verzet tegen Europa om de 700 miljoen euro onterecht toegekende belastingkortings van de excess profit rulings recht te zetten, de installatie van een kaaimantaks zonder tanden,  de blokkade van een financiële transactietaks - lees Tobintaks- op Europees niveau, … het lijstje spreekt boekdelen.

Met een complete patstelling in het debat over eerlijke fiscaliteit en een proportionele bijdrage van de grootste vermogens, zijn er weinig uitwegen om de begroting te saneren zonder opnieuw langs de reeds felgeplaagde gewone burgers met een gemiddelde portemonnee te passeren. 

Het beloofde evenwicht in 2017 en 2018 is ver weg. Het verleidde Kris Peeters afgelopen weekend tot een ballonnetje dat al vaker werd opgelaten: de verkoop van Belfius. 

De bank bestaat vandaag enkel dankzij de 4 miljard euro die we allemaal samen als Belgen hebben opgehoest om haar terug levensvatbaar te krijgen. In die 6 jaar is Belfius getransformeerd van een lelijk eendje in een mooie witte zwaan. De overheidsbank is daardoor vandaag de enige positieve noot in het verhaal van de financiële meltdown van de Belgisch-Franse bank Dexia. Haar gitzwarte pendant is de zombiebank Dexia waarvoor ons land nog voor tientallen jaren a rato van ongeveer 45 miljard euro borg voor moet staan.

Uit fiscale ruïnes van toen, is een overheidsbank ontstaan die terug stabiel is. Een bank met een sterke lokale verankering, en heel veel potentieel voor onze economie, voor onze gezinnen, bedrijven en lokale besturen. Maar helaas wordt dat potentieel al zes jaar onderbenut. Vandaag is Belfius voor onze regering louter een financiële melkkoe met jaarlijkse dividenden die enkel dienen om de begroting te stutten. Verder kijken we er niet naar om. De meerderheidspartijen maken die keuze op ideologische basis: die van de liberale visie van een ‘small government’, een beperkte overheid die dus geen overheidsbanken moet aanhouden. Ze trachten dit te verkopen aan hun achterban met het argument dat politici niet moeten bankieren, en dat de belangenvermenging moet worden beperkt. Dat laatste klopt natuurlijk: Dexia was een kluwen van belangenvermenging en dat was mede de reden dat het zo is kunnen ontsporen.

De top van de bank heeft maar 1 richtlijn: de bank verder saneren om ze aantrekkelijk te maken voor een overnemer. In dat vooruitzicht is het begrijpelijk dat de huidige CEO, Mark Rasiére, een gedeeltelijke privatisering door een beursgang verkiest boven het scenario volledig terecht te komen in handen van een grotere speler.

Maar au fond is dit een vals argument: het vaststellen van sociale en ecologische richtlijnen, in sé het instellen van een duidelijke maatschappelijke opdracht,  voor een 100% overheidsbank die binnen dat kader onafhankelijk en professioneel wordt bestuurd door experten kan bezwaarlijk gelijk gesteld worden aan zelf bankieren. En het wordt natuurlijk totaal schizofreen als dezelfde partijen die dit argument aanhalen tot op vandaag vrolijk verder gaan met politieke benoemingen, ook in de financiële sector.

Waarom maken we de keuze voor de toekomst van Belfius niet gewoon op basis van wat werkt? Van modellen die hun deugdelijkheid bewezen hebben? Het rapport dat Geert Noels en co schreven merkte terecht op dat bij de afweging niet enkel met de directe opbrengst voor de staatskas rekening mag houden, maar ook moet gekeken worden naar de maatschappelijke impact. Privatisering brengt immers na een initiële opbrengst als ‘one-shot’operatie ook andere gevolgen met zich mee.

Groen ziet een centrale rol weggelegd voor de overheidsbank Belfius als hefboom voor een relancebeleid, naar het voorbeeld van gelijkaardige buitenlandse overheidsbanken. Daarnaast kan een Belfius in overheidshanden, via haar unieke know-how, ook een bijzondere meerwaarde blijven betekenen voor de lokale overheden. 

En dat is nodig, ook vandaag nog. Het verhaal van Optima bank leverde verschillende lokale besturen na Dexia een tweede financiële kater op. De opvolger van Ethias Bank, die samen met de Gemeentelijke Holding & Arco aandeelhouder van Dexia was, ging ten onder aan exact dezelfde ingrediënten als de grootbanken tijdens de financiële crisis van 2008: zelfbediening en belangenvermenging. Of neem het verhaal van BNP Paribas van 2015, de nieuwe moeder van Fortisbank. Die slaagde erin vlak na de schrapping van duizenden banen in ons land een monsterdividend van 2 miljard uit te keren van de Belgische dochter aan het moederbedrijf in Frankrijk.

Ondertussen waarschuwt de Bank for International Settlement dat een nieuwe financiële crisis op uitbarsten staat in zogeheten ‘opkomende economieën’ als China. Ze voorspellen een nieuwe zware schok voor de internationale financiële sector. In een dergelijke context het enige stabiele instrument in onze Belgische financiële sector privatiseren, louter voor korte termijnwinsten getuigt van ontzettende kortzichtigheid. 

Download ons rapport over de Optimacommissie (.pdf)

Temeer daar zowel eigen land als in Europa de geesten ondertussen verder rijpen. Na jarenlange besparingsprogrammas brengt het plan Juncker nu eindelijk de broodnodige aandacht voor meer investeringen op de agenda. Belfius zou een unieke rol kunnen spelen als motor van dat beleid als duurzame investeringsbank en financiële partner van burgers, bedrijven en lokale overheden, en als een spil van een groen en contracyclisch investeringsbeleid. Gaan we echt een uniek, en duurbetaald instrument uit handen geven louter voor een kortetermijnwinst? Of durven we eindelijk de keuze te maken voor wat echt werkt, nu en op lange termijn? Het debat ligt open. 

Edegem krijgt zelfplukboerderij

Edegem krijgt zelfplukboerderij Lees voor

Dankzij schepen van Milieu, Natuur en Duurzame Ontwikkeling Goedele Van der Spiegel is Edegem een zelfplukboerderij rijker. De gemeente gaf grond in concessie en nam de stadslandbouw op in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zodat de boerderij er kon komen.

Koen Kerrebrouck en Heide Konings wilden de boerderijstiel weer dichter bij de mensen brengen. Samen met de gemeente bedachten ze het idee de zelfplukboerderij. "De boer doet nu zijn ding op de boerderij, terwijl wij werken aan een volgende stap," licht schepen Goedele Van de Spiegel toe. "Samen zouden we graag nog uitbreiden. Er kwam al een brasserie bij die de producten van de boerderij verwerkt. We hopen Hof ter Linden nog toegankelijker te maken, misschien met een kinderboerderij." 

Door het grote aanbod kan je in Hof ter Linden van juni tot september allerlei lekkers gaan plukken. De grootte van de oogst hangt af van het weer, zeker omdat alle vruchten bio zijn. Maar bijvoorbeeld frambozen, stekelbessen en braambessen kan je er in elk geval vinden. Op de boerderij kan je ook confituren en sappen kopen die gemaakt zijn van hun eigen vruchten, aangevuld met bioproducten. Ook de honing van de bijen op het terrein kunnen plukkers verkrijgen op de boerderij.    

"Iedereen die wilt genieten van de stilte op het platteland in combinatie met het plukken van wat heerlijks, is welkom," zeggen Koen en Heidi op hun website. En dat laten de Edegemnaren zich geen twee keer zeggen.

Goedele Van Der Spiegel Feiten
 • 28 jun 2017
 • Edegem
Andere realisaties
 • Tom Van Bel

  In Bornem komen appelplukkers met hun overtollig fruit naar de markt en gaan met appelsap terug naar huis. "Wereldschokkend is het niet, maar wel gezellig én efficiënt", zegt Tom van Bel, de groene schepen in Bornem. "En bovendien een goed idee voor vele andere steden en gemeenten". 

  Meer
 • Marina De Bie

  Binnenkort samen tuinen project van start in Mechelen met kansarmen in de binnenstad.

  Meer
 • Erwin Goethals

  In Maldegem maakt het gemeentebestuur werk van natuur én landbouw. Alleen lukt dat niet, een degelijk Vlaams beleid is nodig.

  Meer
 • Annalisa Gadaleta

  In Molenbeek kunnen leerlingen die dat willen vanaf volgend jaar elke middag vegetarisch eten. Het initiatief komt er vooral op vraag van de ouders. Alle maaltijden - met vlees en vegetarisch - worden bovendien beter voor het milieu. "We toetsen alle maaltijden voortaan aan een duurzaamheidsclausule", vertelt Molenbeeks schepen van duurzaamheid Annalisa Gadaleta (Groen).

  Meer
Meer realisaties

Groen roept Vlaams Brusselse partijen op om deel van de oplossing te worden

Groen roept Vlaams Brusselse partijen op om deel van de oplossing te wordenma, 2017-06-26 Lees voor

Groen vindt de houding van de Vlaamse traditionele partijen in de Brusselse regering teleurstellend. ‘Open VLD, CD&V en SP.A houden zich afzijdig in het debat over politieke vernieuwing en goed bestuur. Men wenst snel tot de orde van de dag over te gaan. Het stormt in Brussel, maar voor de klassieke tripartite lijkt het bijna alsof er geen vuiltje aan de lucht is,” zegt fractieleider Bruno De Lille (Groen). 

 

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider

Groen vindt de houding van de Vlaamse traditionele partijen in de Brusselse regering teleurstellend. ‘Open VLD, CD&V en SP.A houden zich afzijdig in het debat over politieke vernieuwing en goed bestuur. Men wenst snel tot de orde van de dag over te gaan. Het stormt in Brussel, maar voor de klassieke tripartite lijkt het bijna alsof er geen vuiltje aan de lucht is,” zegt fractieleider Bruno De Lille (Groen). Groen roept de Vlaamse Brusselse partijen op om deel van de oplossing te worden. “Wie afwacht, neemt geen verantwoordelijkheid.”

Groen roept de Vlaamse partijen in de Brusselse regering op om zich niet achter de Franstalige partijen te schuilen in de lopende gesprekken over goed bestuur. 

 Bruno De Lille (Groen): “De Brusselse regering is vandaag een toonbeeld van oude politieke cultuur en een gebrek aan transparantie. Er worden aan de lopende band nieuwe Instellingen van Openbaar Nut opgericht om politieke vrienden te kunnen benoemen. De burger en de oppositie krijgen geen inzage in regeringsbeslissingen en over grote dossiers als het Eurostadion worden beslist in achterkamertjes. Wij roepen de Vlaamse traditionele partijen op zich aan te sluiten bij onze oproep tot politieke vernieuwing, ook op gewestniveau.”

 Status quo

De groenen willen de politieke crisis aangrijpen om op alle niveaus schoon schip te maken. Precies daarom vonden ze de positionering van  minister Guy Vanhengel (Open VLD) en staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) dit weekend zo bevreemdend. De Lille: “Het was een langgerekt pleidooi voor de status quo. Rudi Vervoort (PS) opvoeren als de man die orde op zaken wil stellen, is weinig geloofwaardig. Ook het herleiden van de lijst met voorstellen tot goed bestuur van Ecolo als een signaal om ‘niet in de regering te komen’ is tekenend. Blijkbaar beseffen de traditionele partijen nog altijd niet dat er geen tijd meer te verliezen is. Ze lijken te denken dat ze verder kunnen doen zoals vroeger, zolang ze zich maar aan elkaar vastklampen.” 

 Groen roept met name Sp.a op om zich aan te sluiten bij hun oproep naar politieke vernieuwing in het Brussels Gewest. “Ze hebben het stadsbestuur verlaten omdat ze afstand wilden nemen van de wanpraktijken van de PS. We reiken hen hierbij de hand om samen werk te maken van een operatie schoon schip, niet enkel in Brussel stad maar ook in het gewest.”

 

Tommelein moet Turteltaks meteen intrekken

Tommelein moet Turteltaks meteen intrekkendo, 2017-06-22 Lees voor

Het grondwettelijk hof vernietigt zoals verwacht de Turteltaks. Fractieleider Björn Rzoska (Groen): “Onrechtvaardig, onduurzaam en nu ook ongrondwettelijk. Dit is een overwinning van de consument. De Turteltaks is een dubbele belasting, zegt het Grondwettelijk Hof. Dit is dus de bevestiging dat die fundamenteel oneerlijk is. Minister Tommelein (Open VLD)  moet deze onrechtvaardige factuur meteen intrekken. Groen dient een rechtvaardig alternatief in om de factuur betaalbaar te houden en investeringen in groene energie te garanderen.”

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider Energie

De Vlaamse regering wil de mensen een tweede keer belasten voor hetzelfde en dat is wettelijk verboden. “De uitspraak van het Grondwettelijk Hof is de logica zelve. De Vlaamse regering kan niet doen alsof haar neus bloedt. Groen diende een alternatief voorstel in om de factuur veel minder te doen stijgen én tegelijk veel meer groene stroom te produceren."  

De Vlaamse regering had reeds 450 miljoen belastingen van de Turteltaks in de begroting ingeschreven. Rzoska: “De uitspraak zet ook de Vlaamse begroting op losse schroeven. Zeker nu Langerlo en Bee Gent niet doorgaan moet er een nieuw voorstel op tafel komen. Groen denkt daarbij aan het afromen van de superwinsten van de grote zonneparken.”

Minister Van Overtveldt & co moeten Europees voorstel tegen agressieve belastingfraude overnemen

Minister Van Overtveldt & co moeten Europees voorstel tegen agressieve belastingfraude overnemenwo, 2017-06-21 Lees voor

De Europese Commissie presenteert vandaag een voorstel om advocaten, belastingconsulenten, banken, boekhouders en andere tussenpersonen systematisch te verplichten om de fiscus op de hoogte te brengen van de grensoverschrijdende belastingconstructies die ze voorstellen aan hun klanten, met agressieve belastingontwijking als doel.

Een rapport van de Groene fractie (Greens/EFA Group) van januari dit jaar liet zien dat deze tussenpersonen een zeer belangrijke rol spelen of schakel zijn in internationale belastingontduiking of -ontwijking. Uit de verhoren van de parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de Panama Papers, bleek ook al vaak dat het eigen toezicht van deze beroepssectoren op dit vlak tekort schiet, ook als het gaat om het witwassen van geld te voorkomen. Het voorstel van de Europese Commissie wil dus iets doen aan dit structurele probleem.

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes: “De Groenen verwelkomen dit voorstel van de EC omdat het een nieuwe stap is in het eerlijker maken van de fiscaliteit in de EU. Zoals we recent in ons rapport duidelijk maakten, zijn ‘tussenpersonen of dienstverleners’ cruciaal bij het ontstaan van de vele belastingschandalen van de laatste jaren. Stuk voor stuk schandalen die de publieke opinie en politieke wereld meer dan terecht dooreenschudden. Deze tussenpersonen vormen het hart van dit soort schandalen omdat zij degenen zijn die hun klanten adviseren en begeleiden bij het opzetten van complexe systemen van belastingontwijking.  Het is daarom niet meer dan logisch dat deze tussenpersonen verplicht worden om dit soort van constructies en adviezen aan hun klanten aan de verschillende fiscale overheden bekend te maken.”    

Staes verwelkomt ook het feit dat het Commissievoorstel heel breed gaat: “Het gaat in concreto om elke soort van tussenpersoon, welk beroep ze ook uitoefenen. Bovendien wil de Commissie ook dat dit bindende Europese wetgeving zal worden, hetgeen verder gaat dan de OESO, die eerder had aangeraden om ‘aanbevelingen’ te doen aan de lidstaten. De lidstaten zouden dit best zo snel en serieus mogelijk ter harte nemen en niet weer allerlei bezwaren en blokkades beginnen opwerpen.”

Staes: “We houden minister Johan van Overtveldt en zijn collega ministers van financiën in de gaten. Het is steevast daar dat men meer eerlijke en transparante Europese fiscaliteit ondermijnt, buiten het zicht van de TV-camera’s. Europese burgers, voor wie deze ministers uiteindelijk werken, vragen overal in toenemende mate transparantie en het serieus voeren van de strijd tegen belastingontwijking en fiscale fraude. De burgers hebben er dus recht op dat overheden weten welke professionals hun tijd vullen met het opsporen van achterpoortjes in de wetgeving om vermogenden te helpen ontsnappen aan waar elke burger wél aan bijdraagt: de gezamenlijke schatkist. Bovendien kan dit soort informatie overheden ook helpen om net kennis te nemen van die achterpoortjes en ze vervolgens te sluiten."

Jette plaatst fietspompen en reparatiestations

Jette plaatst fietspompen en reparatiestations Lees voor

Jette plaatst twee fietspompen en vier fietsreparatiestations op enkele druk bezochte plaatsen zoals de ingang van de bibliotheek en de gemeenteadministratie.

'Natuurlijk zijn het niet enkel deze pompen en reparatiestations die van Jette een fietsgemeente maken', zegt schepen van Mobiliteit Nathalie De Swaef (Ecolo-Groen). 'We werken ook aan veilige wegen met gemarkeerde fietsinfrastructuur, gescheiden fietspaden, fietsstraten, fietsboxen enzoverder. De fietspompen en reparatiestations zijn wel dat extraatje dat toont dat de gemeente letterlijk plaats maakt voor de fiets.'

Dat bewijst trouwens ook hun nieuwste maatregel: binnenkort krijg je in Jette tot 150 euro terugbetaald bij de aankoop van een elektrische fiets. Nathalie: 'We hopen dat de premie een duwtje in de rug betekent voor de Jettenaren en dat ze vaker voor de fiets zullen kiezen, zeker voor woon-werkverkeer.'

Nathalie De SwaefSchepen Feiten
 • 21 jun 2017
 • Jette
Andere realisaties
 • Marina De Bie

  Door parkeersensoren te installeren kan er sneller ingegrepen worden als autobestuurders te lang parkeren. "De stad Mechelen komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale handelaars om dicht bij hun winkels te kunnen laden en te lossen", aldus Marina De Bie, de groene schepen die inmiddels al vele jaren bestuurservaring op de teller heeft.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werd op 20 februari verkozen als 'Regionale overheidsorganisatie van het jaar 2014'. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan overheidsorganisaties die uitblinken in klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie, strategie en duurzaamheid. Ex-voorzitster Adelheid Byttebier is terecht fier.

  Meer
 • Rik Jellema

  De Brusselse gemeente Etterbeek sleept net voor de jaarwisseling het eerste duurzaam wijkcontract in de wacht. Eindelijk. En dat dank zij onze groene schepen Rik Jellema.

  Meer
Meer realisaties

Pagina's